Skolskjuts, taxi eller busskort

Uppdaterad information om skolskjuts inför läsåret 2017/2018

Elever som har rätt till skolskjuts enligt bedömningsgrunderna i skolskjutsriktlinjerna kommer inför höstterminen 2017 att få ett erbjudande om skolskjuts. Utgångspunkten är att vårdnadshavare, till skillnad från tidigare år, inte behöver ansöka om skolskjuts. 

Erbjudande om skolskjuts skickas ut med post till elevens folkbokföringsadress. Erbjudande om skolskjuts skickas ut till elever i årskurs F-9 under maj månad.

Detta gäller inte för elever med särskilda skäl eller växelvis boende. I dessa fall ska du som vårdnadshavare göra en ansökan om skolskjuts på särskild blankett.

Blanketten kommer att publiceras här tidigast 1 juni. Ansökningstiden pågår under juni månad.

Vad innebär skolskjuts?

Skolskjuts är resa med buss eller taxi mellan elevens hem och skolan och omfattar elever i grundskola, grundsär- och gymnasiesärskola.

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationer (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi, s.k. särskild skoltransport.

Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Tiderna för skolskjuts utgår från skoldagens ramtider, det vill säga tidpunkter då elevens lektioner normalt börjar, respektive slutar.

Vem får skolskjuts?

Grundregeln är att bedömningen av skolskjuts görs till elevens närmaste skola. Om eleven går på sin närmsta skola och har tillräckligt långt till skolan får eleven skolskjuts.

I vissa fall mäts avståndet även till elevens näst närmaste skola. För exempelvis elever i som går i förskoleklass upp till årskurs 6 som bor i eller nära Gnesta tätort, bedöms både Dansutskolan och Frejaskolan F-6 som en skola nära hemmet. För dessa elever görs bedömningen av skolskjuts till den av dessa skolor som eleven går på. 

En elev som själv valt en skola som inte kan betecknas som en skola nära elevens hem, får som huvudregel inte skolskjuts. Skolskjuts kan dock ges i vissa fall. Läs mer i kommunens riktlinjer som finns i kolumnen till höger här på sidan.

Elever med placering på fritidshem, fritidsklubb eller i pedagogisk omsorg får inte skolskjuts till och/eller från dessa verksamheter.

Bedömningsgrunder

Skolskjuts beviljas om avståndet för eleven mellan hem och skola är mer än:
• 3 km för elever i förskoleklass och skolår 1 - 3
• 4 km för elever skolår 4 - 6
• 5 km för elever skolår 7 - 9

Elever i annan kommun

Gnesta kommun anordnar inte skolskjuts för elever som går i grundskola i annan kommun. Väljer man som vårdnadshavare att placera sitt barn i en grundskola/friskola utanför den egna kommunen får man som vårdnadshavare själv bekosta busskort och/eller tågbiljett.

Senast publicerad 2017-04-25