Bevattningsförbud från 13 juli

Från och med 13 juli råder bevattningsförbud i Gnesta kommun. Förbudet gäller kommunalt vatten. Här på kommunens webbplats hittar du information om hur detta kan påverka dig. Du som är fastighetsägare och har kommunalt vatten kommer att få ett informationsbrev inom några dagar.

Vad innebär bevattningsförbud?

Bevattningsförbud innebär att det kommunala dricksvattnet främst ska användas till mat, dryck och hygien.
Det betyder:

  • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
  • Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
  • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.
  • Du får inte heller fylla din pool med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. En nedgrävd pool får bara fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa, men inte mer.

Det kommunala dricksvattnet är en av samhällets allra viktigaste resurser och situationen med vattenbrist kan bara lösas om vi alla hjälps åt. Varje liter du kan spara är viktig! Vi ber alla att undvika användning av kommunalt dricksvatten till sådant som inte är nödvändigt för hälsa och hygien.

Varför har vi infört bevattningsförbud?

Gnesta kommun bevakar och mäter nivåerna på grundvatten regelbundet. Det är generellt låga grundvattennivåer i stora delar av landet. Långa och torra perioder har bidragit till att grundvattennivåerna inte återhämtat sig som de brukar. Därför står vi nu inför utmaningen att få vattnet att räcka fram till dess att nivåerna återhämtat sig. Beslutet är fattat utifrån punkt 5 i ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).

Undantag för vissa näringsidkare

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot finns vissa undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna. Dessa kan du läsa mer om här.

Undantag för samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet tillhör även undantagen för bevattningsförbudet. En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion* av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa.

*Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet, såsom el- och telenät, vägar och järnvägar, vatten och avloppssystem etc.


Senast publicerad 2017-07-17