Överförmyndare

I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.
Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är huvudsakligen föräldrabalken som reglerar överförmyndarens verksamhet.


I Gnesta kommun finns en överförmyndare och en handläggare på överförmyndarens kontor i kommunhuset. Handläggaren sköter löpande verksamheten och är anträffbar dagligen.
Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga besluten hos tingsrätten eller i vissa fall hos förvaltningsdomstol.

Överförmyndarens tillsyn omfattar:

  • Förmyndarskap/föräldraförvaltning med undantag för särskild förvaltning. En förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen (18 år). Normalt är en av eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.
  • Godmanskap - detta gäller människor som av olika skäl inte själva kan tillvarata sina intressen. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.
  • Förvaltarskap - som liknar godmanskap men innebär att den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga. Förvaltare får inte förordnas om det bedöms vara tillräckligt med god man.


Senast publicerad 2016-11-23