Avgift för plats på förskola

När du har ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg måste du betala en månadsavgift för platsen. Du betalar avgiften så länge ditt barn har plats i verksamheten. Detta gäller även under inskolning, uppsägningstid, vid sjukdom, semester och under verksamhetens planeringsdagar.

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttomånadsinkomst och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. I samband med att ditt barn börjar i förskola eller pedagogisk omsorg ska du anmäla dina inkomstuppgifter och schema via e-tjänsten för förskoleärenden. Om du inte anmäler några inkomstuppgifter får du automatiskt betala full avgift enligt maxtaxan.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med avgiftsgrundande inkomst avses:

  • Lön före skatteavdrag (bruttoinkomst)
  • Övriga skattepliktiga inkomster
  • Arbetslöshetsunderstöd
  • Utbildningsbidrag från Arbetsförmedlingen
  • Pensionsförmåner (brutto)
  • Särskild föräldrapenning (garantibeloppet)
  • Ersättning för vård i familjehem (arvodesdelen)

För egenföretagare ska bruttoinkomsten enligt inkomstanmälan till Skatteverket räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Beräkning av avgift

I Gnesta kommun används maxtaxa. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får vara. Maxtaxan bestäms av Skolverket och innebär att du betalar maxtaxa om ditt hushåll tjänar totalt 54 830 kronor eller mer i månaden före skatt. Om hushållets inkomster är lägre än 10 000 kronor per månad tas ingen avgift ut. Anmäler du ingen inkomstuppgift innebär det att högsta avgift enligt maxtaxan tas ut.

Du betalar för max tre barn och får syskonrabatt för det andra och tredje barnet om barnen är folkbokförda på samma adress. Det yngsta barnet räknas alltid som barn 1.

Avgifter 2024

Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 688 kr per månad enligt maxtaxa
Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 125 kr per månad enligt maxtaxa
Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr per månad enligt maxtaxa

Allmän förskola

Barn 3-5 år som går i förskola mer än 15 timmar per vecka betalar 72 % av maxtaxan.

Barn till arbetssökande eller föräldralediga

Barn 1-2 år med vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds 20 timmar förskoleverksamhet per vecka. Avgiften är 50 % av maxtaxan.

Barn 3-5 år (från och med september det år barnet fyller 3 år) med vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds 20 timmar förskoleverksamhet per vecka. Avgiften är 22 % av maxtaxan.

Delad faktura

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad men är folkbokförda på olika adresser, barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av barnomsorg så ska båda vårdnadshavarna vara platsinnehavare. Det innebär att båda vårdnadshavarna ansöker om plats. Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive hushåll och innebär att vårdnadshavarna får faktura på sin del av avgiften. Den sammanlagda avgiften överskrider inte maxtaxan.

Inkomstkorrigering i det ena hushållet kan komma att påverka även det andra hushållet. Säger någon av vårdnadshavarna upp sin del av placeringen så övergår hela placeringen till den kvarvarande vårdnadshavaren som fortsättningsvis betalar avgiften.

Förändrade inkomster

Du är skyldig att meddela eventuella förändringar i inkomst eller andra förhållanden, till exempel föräldraledighet eller arbetslöshet, eftersom detta påverkar vilken avgift du betalar. Det gör du i vår e-tjänst för förskoleärenden.

Avgiftskontroll

Varje år genomför vi en retroaktiv avgiftskontroll för att se till att alla vårdnadshavare betalar rätt avgift. Kontrollen innebär att vi jämför de inkomstuppgifter som hushållet har lämnat med Skatteverkets uppgifter. Avgiftskontrollen sker med två års eftersläpning. Det innebär att vi 2023 gör en avgiftskontroll för 2021 års inkomstuppgifter. Om kontrollen visar att hushållet har betalat fel avgift gör vi en avgiftsjustering. Det betyder att du kan behöva betala ytterligare förskoleavgift, eller att kommunen betalar tillbaka en del av avgiften.

Obetalda avgifter

Vårdnadshavare som inte betalar förskoleavgiften mister sin förskoleplats. Rätt till ny plats ges först när skulden är betald.