Grund- och gymnasiesärskola

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är skolformer som är anpassade för de elever som inte når grundskolans, respektive gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Mottagande i grundsärskola

Beslut om mottagande i grundsärskolan föregås av en utredning, som sker i nära samråd med vårdnadshavare. I utredningen ingår en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning för att ge en så allsidig bild som möjligt av eleven.

Kursplaner
För elever inom grundsärskolan finns två kursplaner, grundsärskolans kursplan och träningsskolans kursplan. Elever i grundsärskolan undervisas efter den kursplan som överensstämmer med den enskilda elevens utvecklingsnivå. Om det är realistiskt utifrån elevens förutsättningar kan också grundskolans kursplan användas i vissa ämnen.

Intyg och bedömning
Skolformen är betygsfri. Det innebär att eleven istället för betyg får ett avgångsintyg efter avslutad skolgång. Intyget kan kompletteras med ett skriftligt studieomdöme. På begäran av eleven eller föräldrarna ges betyg i grundsärskolan.
I träningsskolan sätts inte betyg.

Gymnasieutbildning
Gnesta kommun har ingen egen gymnasiesärskola. Elever som är mottagna i grundsärskolan har rätt till en fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan. Elever som ska gå vidare till gymnasiesärskolan erbjuds vägledning för att hitta en utbildning som passar eleven.

Senast publicerad 2019-04-16