Gnesta grundsärskola

Elever med utvecklingsstörning som bedöms inte kunna nå grundskolans mål är berättigade till undervisning i grundsärskolan.

Grundsärskolan i Gnesta

Gnesta kommun har grundsärskola sedan hösten 2008.
Skolformen grundsärskola är en del av den obligatoriska skolan och är 9-årig.  

Elevgrupper

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad för de elever som inte når grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Beslut om mottagande i grundsärskolan föregås av en utredning, som sker i nära samråd med vårdnadshavare. I utredningen ingår en pedagogisk, psykologisk, medicins och social bedömning för att ge en så allsidig bild som möjligt av eleven.

Kursplaner

För elever inom grundsärskolan finns två kursplaner, grundsärskolans kursplan och träningsskolans kursplan. Elever i grundsärskolan undervisas efter den kursplan som överensstämmer med den enskilda elevens utvecklingsnivå. Om det är realistiskt utifrån elevens förutsättningar kan också grundskolans kursplan användas i vissa ämnen.  

Intyg och bedömning

Skolformen är betygsfri. Det innebär att eleven istället för betyg får ett avgångsintyg efter avslutad skolgång. Intyget kan kompletteras med ett skriftligt studieomdöme. På begäran av eleven eller föräldrarna ges betyg i grundsärskolan.
I träningsskolan sätts inte betyg.

Gymnasieutbildning

Gnesta kommun har ingen gymnasieskola. Studie- och yrkesvägledning ges under åk 7-9 för de elever som har sin undervisning på Frejaskolan. De elever/ familjer som har valt annan skolplacering erbjuds en plan för att besöka olika gymnasiesärskolor. Elever som är mottagna i särskolan har rätt till en fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan.

Särskoleorganisationen, undervisningen i Gnesta kommun

Alla elever i särskolan har en klasstillhörighet i en grundskoleklass. Utifrån elevens förutsättningar och behov görs ett individuellt schema där det tydligt framgår när eleven har undervisning i klass eller i liten grupp. Gnesta har särskild kompetens att möta elever mottagna i grundsärskolan på Dansutskolan och Frejaskolan. Det finns en kommunövergripande specialpedagog som stödjer pedagoger, resurspersoner och fritidspersonal med handledning, elevaktivt arbete, anpassnings av material och metoder. Särskild vikt läggs vid att säkerställa att eleverna arbetar utifrån målen i särskolans kursplan.

Länk till: Läs mer om "skolan är till för ditt barn" PDF

Vill du lämna synpunkter eller klagomål gällande Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?
Länk till formulär för synpunkter och klagomållänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om klagomålshanteringlänk till annan webbplats

Senast publicerad 2018-02-28