Grundsärskola och gymnasiesärskola

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är skolformer som är anpassade för de elever som inte når grundskolans respektive gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Mottagande i grundsärskola

Beslut om mottagande i grundsärskolan föregås av en utredning, som sker i nära samråd med vårdnadshavare. I utredningen ingår en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning för att ge en så allsidig bild som möjligt av eleven. Grundsärskolan följer en egen läroplan och målen anpassas till stor del till varje elevs förutsättningar.

Gymnasiesärskola

Gnesta kommun har ingen egen gymnasiesärskola. Elever som har gått i grundsärskolan har rätt till en fyraårig utbildning i gymnasiesärskolan. Elever som ska gå vidare till gymnasiesärskolan erbjuds vägledning för att hitta en utbildning som passar eleven.