Avgifter

När du har ditt barn i fritidshem måste du betala en månadsavgift för platsen. Du betalar avgiften så länge ditt barn har plats i verksamheten. Detta gäller även vid sjukdom, semester, under verksamhetens planeringsdagar och under uppsägningstiden.

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttomånadsinkomst och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. I samband med att ditt barn börjar i fritidshem ska du anmäla dina inkomstuppgifter och schema via e-tjänsten för fritidshemsärenden. Om du inte anmäler några inkomstuppgifter får du automatiskt betala full avgift enligt maxtaxan.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med avgiftsgrundande inkomst avses:

  • Lön före skatteavdrag (bruttoinkomst)
  • Övriga skattepliktiga inkomster
  • Arbetslöshetsunderstöd
  • Utbildningsbidrag från Arbetsförmedlingen
  • Pensionsförmåner (brutto)
  • Särskild föräldrapenning (garantibeloppet)
  • Ersättning för vård i familjehem (arvodesdelen)

För egenföretagare ska bruttoinkomsten enligt inkomstanmälan till Skatteverket räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Beräkning av avgift

I Gnesta kommun används maxtaxa. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får vara. Maxtaxan bestäms av Skolverket och innebär att du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 54 830 kronor eller mer i månaden före skatt. Om hushållets inkomster är lägre än 10 000 kronor per månad tas ingen avgift ut. Anmäler du ingen inkomstuppgift innebär det att du godkänner att högsta avgift enligt maxtaxan tas ut.

Du betalar för max tre barn och får syskonrabatt för det andra och tredje barnet om barnen är folkbokförda på samma adress. Det yngsta barnet räknas alltid som barn 1.

Avgift för plats i fritidshem 2024

Barn 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 125 kr per månad enligt maxtaxa
Barn 2: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr per månad enligt maxtaxa
Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr per månad enligt maxtaxa

Avgift för skollovsplats i fritidshem

Kontrakt skrivs för vårterminen till och med sommarlovet respektive höstterminen till och med jullov.

Barn 1: 0,5 % av inkomsten – dock högst 281kr per månad enligt maxtaxa
Barn 2: 0,4 % av inkomsten – dock högst 225 kr per månad enligt maxtaxa
Barn 3: 0,4 % av inkomsten – dock högst 225 kr per månad enligt maxtaxa

Delad faktura

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad men är folkbokförda på olika adresser och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av fritidshem ska båda vårdnadshavarna vara platsinnehavare. Det innebär att båda vårdnadshavarna ansöker om plats. Avgiften grundas på den sammanlagda bruttoinkomsten i respektive hushåll och innebär att vårdnadshavarna får faktura på sin del av avgiften. Den sammanlagda avgiften överskrider inte maxtaxan.

Inkomstkorrigering i det ena hushållet kan komma att påverka även det andra hushållet. Säger någon av vårdnadshavarna upp sin del av placeringen så övergår hela placeringen till den kvarvarande vårdnadshavaren som fortsättningsvis betalar avgiften.

Förändrade inkomster

Som vårdnadshavare är du skyldig att omgående registrera förändringar i inkomst eller andra förhållanden som påverkar avgiften, till exempel föräldraledighet eller arbetslöshet. Det gör du i vår e-tjänst för fritidshemsärenden.

Avgiftskontroll

Varje år genomför vi en avgiftskontroll för att se till att alla vårdnadshavare betalar rätt avgift. Kontrollen innebär att vi jämför de inkomstuppgifter som hushållet har lämnat med Skatteverkets uppgifter. Avgiftskontrollen sker retroaktivt två år senare. Det innebär att vi 2023 gör en avgiftskontroll för 2021 års inkomstuppgifter. Om kontrollen visar att hushållet har betalat fel avgift gör vi en avgiftsjustering. Det betyder att du kan behöva betala ytterligare fritidshemsavgift, eller att kommunen betalar tillbaka en del av avgiften.

Obetalda avgifter

Vårdnadshavare som inte betalar fritidshemsavgiften mister sin fritidshemsplats. Rätt till ny plats ges först när hela skulden är betald.