Modersmålsundervisning i grundskolan

Modersmålsundervisningen ges som ett eget skolämne med egen kursplan och ska stödja elevens utveckling mot flerspråkighet och ge eleven mer kunskap om sin kulturella bakgrund.

Rätt till modersmålsundervisning

För att kommunen ska anordna modersmålsundervisning krävs generellt följande:

  • Någon av elevens vårdnadshavare ska ha språket som modersmål
  • Språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket
  • Minst fem elever i kommunen ska ha ansökt om modersmålsundervisning i språket

Särskilda regler gäller för de nationella minoritetsspråken.

Elever som är adoptivbarn och har grundläggande kunskaper i ett annat modersmål än svenska, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Det är även möjligt att få modersmålsundervisning i teckenspråk.

Särskilda regler för finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch

För de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch gäller särskilda regler. För att ha rätt till undervisning i något av dessa språk behöver eleven inte ha några tidigare kunskaper i språket. Språket behöver inte heller vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Dessutom anordnas undervisning i de nationella minoritetsspråken även om det är färre än fem elever som har ansökt om undervisning i språket.

Ansökan och undervisning

Ansökan om modersmålsundervisning görs via blankett, se relaterad information. Ifylld blankett lämnas till skolan. Ansökan behöver bara skickas in en gång och gäller för hela tiden i grundskolan.

Innan modersmålsundervisningen kan påbörjas behöver kommunen hitta en lämplig lärare. Under tiden sätts eleven upp på en väntelista. När modersmålsundervisningen kan starta kontaktas elevens vårdnadshavare.

Undervisningen sker efter ordinarie skoltid och följer den nationella kursplanen för ämnet modersmål. Elever i årskurs 1-5 får ett skriftligt omdöme varje termin. Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i ämnet.

Säga upp modersmålsundervisning

Om eleven inte längre ska ha modersmålsundervisning behöver du meddela skolan detta.