Skapande skola i Gnesta

Alla barn och unga i Gnesta har rätt till kulturella upplevelser som ger perspektiv och förståelse för världen de lever i.

Barn och unga har också rätt till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. De ska inspireras till att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande vilket möjliggörs genom Skapande skola. Likaså ska samverkan stärkas mellan skolan och det professionella kulturlivet i Gnesta kommun.

Skapande skola i Gnesta kommun omfattar de förskolor, grundskolor och grundsärskola som kommunen är huvudman för. Prioriterade årskurser inom grundskolan för Skapande skola är förskoleklass och årskurs 3, 5 och 8.

En handläggare från kommunen ansvarar för Skapande skola-ansökningar och redovisningar. Till hjälp har denna kulturambassadörsrådet, bestående av lärare och förskolelärare samt kultursamordnare och en lärare från Kulturskolan. Kulturambassadörsrådet ska verka för att Skapande skola-projekten ska bli långsiktiga och komma så många elever till del som möjligt.

Gnesta kommun prioriterar Skapande skola-projekt som antingen berör en eller flera av följande punkter:

 • Som tagit hänsyn till tillgänglighetsperspektiv, jämställdhet och hbtq samt mångfalds- och interkulturella perspektiv
 • Långsiktigt lärande genom att möjligöra för elever och lärare till fortsatt arbete på egen hand med Skapande skola-arbetet
 • Möjlighet till elevinflytande på Skapande skola-projektet
 • Projekt som riktar sig till förskolan, förskoleklass, åk 3, 5 och 8

Hur går det till?

En huvudman från kommunen ansvarar för Skapande skola-ansökningar och redovisningar. Till hjälp har denna kulturambassadörsrådet och rektorerna som ser till att Skapande skola-projekten genomförs på respektive skola. Kulturambassadörsrådet ska också verka för att Skapande skola-projekten ska bli långsiktiga och komma så många elever till del som möjligt.

Under hösten innevarande läsår öppnar kommunen upp för professionella kulturutövare att lämna in en ansökan kring sitt skapande skola-projekt gällande kommande läsår. Vi beaktar endast ansökningar som inkommit via vår e-tjänst. Se ralterad info.

I december innevarande läsår anordnar kommunen en utbudsdag där kulturutövare som uppfyller kriterierna erbjuds en möjlighet att förklara sitt projekt för representanter för kommunen. Det är inget krav att kulturaktören deltar på utbudsdagen, kommunen kan ändå söka pengar för projektet.

Beslut om vilket Skapande skola-projekt som blir av eller inte sker i juni innevarande läsår efter att Kulturrådet delger sitt beslut om fördelning av medlen till Skapande skola.

Tidplan

 • Hösttermin innevarande läsår: slutet av oktober till slutet av november – professionella kulturutövare får lämna in ansökningar.
 • Hösttermin innevarande läsår: Under ett datum i mitten av december – utbudsdag
 • Hösttermin innevarande läsår: Slutet av december – skolor/förskolor väljer i utbudet.
 • Vårtermin innevarande läsår: Slutet av januari – kommunen ansöker hos Kulturrådet.
 • Vårtermin innevarande läsår: I juni meddelas kulturaktörerna om deras projekt blivit utvalt och beviljat eller ej.
 • Hösttermin kommande läsår: Kontraktsskrivning med utvalda kulturaktörer. Komma överens om tid för genomförande. Kommunen begär utdrag ur belastningsregistret.
 • Hösttermin – vårtermin kommande läsår: Genomförandetid. Uppföljning/utvärdering.
 • Hösttermin ytterligare kommande läsår: Hösten – kommunen redovisar till kulturrådet.

Elevernas medverkan och delaktighet

Skolelever och förskolebarn får via digitalt utskick ta del av de Skapande skola-projekt som finns valbara. Tillsammans med sina klassföreståndare är skoleleverna med i urvalsprocessen kring vilka aktörer vi ska söka skapande skola-medel. För förskolans räkning är det utvecklingsledarna på förskolorna som väljer vilka projekt som är av intresse för respektive förskola. Kulturambassadörerna arbetar sedan tillsammans med respektive arbetslag/förskola kring planeringen hur projekten kan kopplas till den ordinarie undervisningen. Skoleleverna kan i vissa fall vara delaktiga i det konkreta planeringsarbetet kring respektive projekt.

Utvärdering av Skapande skola-projekten

Alla kulturprojekt inom skolan utvärderas av respektive klasslärare/ansvarig mentor, den deltagande elevgruppen och den på skolan ansvarige kulturambassadören samt kulturambassadörsrådet.

Samverkansformer med kulturaktörer

Det står samtliga parter från kulturlivet fritt att kontakta kommunen med idéer kring skapande skola-projekt. Kulturaktörens prospekt behöver besvara de frågor som kommunen ställer. Kommunen bjuder in till en utbudsdag där kulturaktörer som uppfyller kriterierna får delge och förklara tankarna bakom sitt Skapande skola-projekt.

Kulturambassadörsrådet för sedan informationen vidare ut till skolorna för att tas upp i respektive klass där åsikter från klasslärare och elever sedan ligger till grund för ansökan till Kulturrådet.

Beslut om vilket Skapande skola-projekt som blir av eller inte sker i juni 2020 efter att Kulturrådet delger sitt beslut om fördelning av medlen till Skapande skola.