Rutin vid inställd skolskjuts

Inställd skolskjuts vid svåra väderförhållanden

Vid svåra väderförhållanden och dåligt väglag ska turen ställas in. För att skolskjutsfordon skall trafikera skolskjutsvägar krävs att vägarna är farbara ur trafiksäkerhetssynpunkt. Varje enskild förare kan fatta beslut om att inte trafikera en viss vägsträcka eller hållplats efter en bedömning av säkerhetsrisker. Elevernas och förarnas säkerhet är alltid avgörande när beslut fattas.

Om bussen inte kommer på morgonen

Om det inte kommer en ersättningsbuss ansvarar vårdnadshavare för att skjutsa eleven till skolan. Om vårdnadshavaren inte kan skjutsa eleven till skolan ska vårdnadshavaren kontakta skolan och meddela att eleven är frånvarande

Om skolskjutsen inte kommit 15 minuter efter planerad tid kan eleven återvända hem. Frånvaroanmälan måste göras enligt skolans rutiner.

Föräldraansvar

Det är elevens vårdnadshavare som ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och skolskjutshållplatsen samt vid hållplatsen till dess att eleven stigit på transporten. Om vårdnadshavarna bedömer att vädret är sådant att det inte är säkert att ge sig ut är det rätt att låta eleven stanna hemma.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro enligt ordinarie rutin om eleven inte kan ta sig till skolan.

Om skolskjutsarna är inställda och vårdnadshavare själva skjutsar eleverna till skolan, ansvarar de också för att eleverna kommer hem från skolan.