Kvalitet i förskola och skola

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med syfte att utveckla och förbättra våra verksamheter inom förskolan och skolan. Det gör vi bland annat genom att följa upp och analysera elevernas måluppfyllelse och kunskapsresultat, analysera resultaten från vår årliga enkätundersökning och utreda de synpunkter som lämnas in av elever och vårdnadshavare.

Skolenkäten

Varje vårtermin genomför vi en enkätundersökning bland elever i årskurs 2, 5 och 8 och deras vårdnadshavare. Dessutom får samtliga vårdnadshavare till barn i förskolan besvara enkäten. Enkäten fokuserar på fyra områden: normer och värden, utveckling och lärande, delaktighet och inflytande, skola och hem samt generell nöjdhet med förskolan eller skolan.

Tillsyn

I Gnesta finns fyra fristående huvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Gnesta kommun utövar tillsyn över fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem i kommunen. Det innebär att vi besöker verksamheterna för att kontrollera att de uppfyller de krav som ställs på verksamheten och ge råd och vägledning. I tillsynen ingår att fatta beslut om eventuella åtgärder som behövs för verksamheten ska kunna rätta brister som upptäckts vid granskningen. Tillsynen genomförs utifrån våra riktlinjer för tillsyn av fristående verksamheter, se relaterad information.

Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av kommunala förskolor och av kommunala och fristående skolor.

Synpunkter och klagomål

Genom de klagomål och synpunkter som kommer in kan vi identifiera förbättringsområden i våra verksamheter och snabbt vidta lämpliga åtgärder. För mer information om hur vi hanterar synpunkter och klagomål, se relaterad information. Synpunkter och klagomål lämnas i vår e-tjänst, se relaterad information.