Tillsyn av fristående verksamhet

Gnesta kommun har tillsynsansvar för de fristående verksamheter som kommunen har godkänt. Tillsynen är till för att säkerställa och förbättra kvaliteten i verksamheten och görs genom en granskning av verksamheten.

Olika typer av tillsyn

Regelbunden tillsyn

Samtliga fristående verksamheter i Gnesta kommun ska inspekteras vart tredje år. Under tillsynen kartläggs huvudmannens verksamhet, besök och observation i verksamheten genomförs och verksamhetens huvudman och rektor intervjuas.

Förstagångstillsyn

Förstagångstillsynen genomförs under en fristående verksamhets första år. Syftet är att kontrollera att verksamheten bedrivs utifrån det som angetts i tillståndsansökan och att ge verksamheten råd och vägledning.

Tillsyn på förekommen anledning

Om kommunen får indikationer på att en verksamhet brister inom något område kan en tillsyn på förekommen anledning inledas.

Tillsynsbeslut

Efter att en tillsyn genomförts görs en bedömning av huruvida verksamheten lever upp till gällande lagar. Om verksamheten inte gör det kan kommunen besluta om att ge en anmärkning, ett föreläggande eller ett föreläggande med vite. Läs mer om de olika beslutstyperna i våra riktlinjer, se relaterad information.