2019-08-29

Kompetensväxling inom skolan

I våra skolor planeras just nu en större kompetensväxling. Det betyder att vi påbörjar ett arbete med att öka andelen legitimerade lärare i grundskolan, som under en längre tid legat på en lägre nivå än rikssnittet.

Syftet är att över tid öka behörigheten inom skolan och på så vis bygga en långsiktigt hållbar skolorganisation, med förbättrade kunskapsresultat och stimulerande lärmiljöer.

Den enskilt viktigaste faktorn för att öka kvaliteten i undervisningen, och därmed betygen, är lärarnas kompetens och förmåga att lära ut. Rektorerna har därför fått ett tydligt uppdrag att bemanna skolorna med behöriga lärare. Detta har förtydligats i nämndens framtidsplan och i det ärende om kompetensväxling som ska diskuteras på kommande barn- och utbildningsnämnd den 3 september och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kompetensväxlingen kommer ske successivt och på ett ansvarsfullt sätt, i samverkan med de fackliga förbunden. Den kommer genomföras i så stor utsträckning som möjligt genom naturlig avgång, att obehörigas visstidsanställningar inte förlängs och genom omplacering eller uppsägning av obehörig personal. Planeringen påbörjas inom kort och förändringen kommer att ske ansvarsfullt fortlöpande framöver.

Senast publicerad 2019-08-29