2020-08-21

Ny termin - fortsatta anpassningar

De senaste dagarna har verksamheten vid våra förskolor och skolor samt kulturskolan och fritidsgården dragit igång ordentligt. Precis som under våren kommer våra verksamheter bedrivas med vissa förändringar och anpassningar under hösten, på grund av coronapandemin. Generellt gäller att tvätta händerna noga under dagen och att försöka hålla avstånd till andra.

Stanna hemma vid symtom

Våra verksamheter håller fortsatt öppet. Det är viktigt att alla som är friska deltar i förskolans, skolans och kulturskolans verksamhet. Likt tidigare ska man vara hemma vid minsta symtom, såsom halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Precis som tidigare behöver man stanna hemma så länge man känner sig sjuk samt under två symtomfria dygn.

I skolan gäller skolplikten, vilket innebär att alla barn ska delta i skolans verksamhet från och med förskoleklass om de är friska.

Lämning och hämtning ute

Lämning och hämtning av barn och elever kommer fortsatt ske utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att minimera antalet personer som vistas inomhus och därmed minska risken för smittspridning.

Anpassningar av undervisning och lokaler samt fortsatt utomhusvistelse

Verksamheterna fortsätter att anpassa undervisning och lokaler för att minimera närkontakt, trängsel och köer, utifrån de lokala förutsättningarna. I matsalarna följer verksamheterna Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Vi fortsätter förlägga vår verksamhet utomhus när det är möjligt och pratar med barnen och eleverna om vikten av att tvätta händerna.

Möjlighet till flexibel undervisning

Lärare som behöver stanna hemma med milda symtom har möjlighet att undervisa på distans med eleverna på plats i skolan. Även inom Kulturskolan kan det bli aktuellt med distansundervisning. Det är upp till respektive rektor eller verksamhetschef att bestämma i vilka situationer detta är lämpligt. Information kommer gå ut till vårdnadshavare i berörda klasser om det blir aktuellt.

Fritidsgården

Även fritidsgården kommer att ha mycket aktiviteter utomhus. Många av inomhusaktiviteterna kommer att kräva anmälning, vilket innebär att endast de som anmält sig och fått plats får komma in på fritidsgården. Detta för att säkerställa ett lämpligt antal besökare per gång.

Undvik att åka kollektivtrafik

Vi vill uppmuntra de som kan att använda andra färdmedel, eller promenera, till våra verksamheter. Detta för att minska trängseln på bussarna så att de som behöver resa med buss kan göra det så säkert som möjligt.