2021-09-14

Plats på skolans fritidshem ersätter vissa platser på Regnbågen

Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden kommer elever som vistats på Regnbågens korttidshem före och efter skoldagen framöver erbjudas fritidshemsplats på sin skola. Syftet med förändringen är att säkerställa att alla elever får ta del av den undervisning som bedrivs i skolornas fritidshem.

Barn- och utbildningsnämnden har den 14 september beslutat att avsluta samtliga avtal med socialnämnden avseende platser på Regnbågens korttidshem före och efter skoldagen. Syftet med beslutet är att säkerställa att alla elever får tillgång till utbildning i fritidshem som leds av legitimerade lärare, vilket de har rätt till.

Rätt till undervisning i fritidshemmet

Fritidshem ska enligt skollagen erbjudas till elever i grundskolan och grundsärskolan till och med det år då eleven fyller 13. I Gnesta kommun har vissa elever istället för att delta i fritidshemsverksamhet på sin skola, vistats på korttidshemmet Regnbågen före och efter skolan. Regnbågens verksamhet bedrivs av socialnämnden i Gnesta kommun och verksamheten regleras av LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

– Det här är ett bra beslut för att tillförsäkra att alla elever som har rätt till fritids också får det. Våra fritidshem är viktiga för våra elevers utveckling, omsorg och lärande, förklarar Linda Lundin, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet utesluter inte att grundskoleelever även fortsatt kan komma att vistas på Regnbågens korttidshem efter skolan, men detta ska endast ske om socialförvaltningen bedömer att sådana behov finns och fattar beslut i enlighet med LSS om detta.

– Jag tror att det beslut som barn- och utbildningsnämnden fattar är helt rätt utifrån hur lagstiftningen ser ut och det rätta för de yngre barnen med särskilda behov. Dessutom får vi på Regnbågen en mer åldershomogen grupp, vilket gynnar de äldre deltagarna i vår verksamhet, säger Ingrid Jerneborg Glimne, ordförande i socialnämnden.

Planeringen fortsätter med elever och vårdnadshavare

Inför beslutet har skolornas rektorer haft kontakt med berörda elevers vårdnadshavare för att informera om förslaget till beslut. Nu fortsätter dialogen med elever och vårdnadshavare för att säkerställa att övergången till fritids på skolan sker på ett sätt som känns tryggt för familjerna.