2022-04-08
Eva Lönnelid (skolchef) och Lena Karlsson (socialchef) hälsar deltagarna välkomna till samverkansdagen.

Samverkansdag för barn och ungdomars bästa

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med förvaltningarna, samlades under hela torsdagen den 7 april på Elektron för att diskutera samverkan för barn och ungdomars bästa.

De två nämnderna har i sina respektive framtidsplaner beslutat om fördjupad samverkan nämnderna och förvaltningarna emellan, och tillsammans ska de lägga upp en långsiktig strategi för detta. Syftet är bland annat att utveckla tidiga, förebyggande insatser för barn och unga i Gnesta.

Heldagen på Elektron var ett led i arbetet. Den startade med en föreläsning om juridiken kring samverkan och fortsatte med panelsamtal, gruppdiskussioner och informationsdragningar. Samverkansdagen leddes av socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Lundin (S), samt av socialchefen Lena Karlsson Leksell och skolchefen Eva Lönnelid. Politiker och tjänstepersoner från de två nämnderna och förvaltningarna närvarade samt representanter från det regiongemensamma utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa”.

Arbetet med en fördjupad samverkan fortsätter i det dagliga arbetet, för att alla barn och unga i Gnesta kommun ska ha en trygg och lärorik tillvaro.