Skapande skola i Gnesta Kommun

Alla barn och unga i Gnesta kommun har rätt att få kulturella upplevelser. Upplevelser som ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. De ska inspireras till att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har också rätt till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt.

Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande vilket ges möjlighet genom Skapande skola. Likaså ska samverkan stärkas mellan skolan och det professionella kulturlivet i Gnesta kommun.

Hur går det till?

En huvudman från kommunen ansvarar för Skapande skola-ansökningar och redovisningar. Till hjälp har denna kulturambassadörsrådet och rektorerna som ser till att Skapande skola-projekten genomförs på respektive skola. Kulturambassadörsrådet ska också verka för att Skapande skola-projekten ska bli långsiktiga och komma så många elever till del som möjligt.

Elevernas medverkan och delaktighet

Eleverna får via kulturambassadörerna ta del av de Skapande skola-projekt som finns valbara. Tillsammans med sina klassföreståndare är eleverna med i urvalsprocessen kring vilka aktörer vi ska söka skapande skola-medel för. Kulturambassadörerna arbetar sedan tillsammans med respektive arbetslag kring planeringen hur projekten kan kopplas till den ordinarie undervisningen. Eleverna är i vissa fall delaktiga i det konkreta planeringsarbetet med respektive projekt.

Utvärdering av Skapande skola-projekten

Alla kulturprojekt inom skolan utvärderas av respektive klasslärare/ansvarig mentor, den deltagande elevgruppen och den på skolan ansvarige kulturambassadören samt kulturambassadörsrådet.

Samverkansformer med kulturaktörer

Det står samtliga parter från kulturlivet fritt att kontakta kommunen med idéer kring skapande skola-projekt. Vilka skapande skola-projekt som ska sökas pengar för avgörs av de projektplaner som olika kulturaktörer skickar in till kommunen. Skolans kulturambassadörsråd bjuder in till en informationsdag där kulturaktörer får delge tankarna bakom sina Skapande skola-projekt.

Kulturambassadörsrådet för sedan informationen vidare ut till skolorna för att tas upp i respektive klass där åsikter från klasslärare och elever sedan ligger till grund för ansökan till Kulturrådet. För Skapande skola-ansökan 2017-18 har vi valt att prioritera Skapande skola-projekt som har en inkluderande tanke och berör en eller flera av dessa punkter:

  • Integration och inkludering
  • Möjlighet för elever och lärare till fortsatt arbete på egen hand med skapande skola-arbetet = långsiktigt lärande
  • Funktionsnedsättningar
  • Möjlighet till elevinflytande på Skapande skola-projektet
  • Svenska kulturarvet och kopplingar till omvärlden

För att få genomföra ett Skapande skola-projekt som kulturutövare ställer vi kravet på professionalitet som definieras här på Kulturrådets webbplats.länk till annan webbplats

Senast publicerad 2016-12-09