Skolskjuts

Elever som uppfyller bedömningsgrunderna i kommunens skolskjutsriktlinjer har rätt till skolskjuts. Skolskjuts innebär resa med buss eller taxi från hemmet till skolan och tillbaka, och omfattar elever i grundskola, grundsär- och gymnasiesärskola.

Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationer (linjetrafik) och i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi, så kallad särskild skoltransport. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Tiderna för skolskjuts utgår från skoldagens ramtider, det vill säga tidpunkter då elevens lektioner normalt börjar, respektive slutar.

Vem får skolskjuts?

Grundregeln är att bedömningen av skolskjuts görs till elevens närmaste skola. Om eleven går på sin närmsta skola och har tillräckligt långt till skolan får eleven skolskjuts.

I vissa fall mäts avståndet även till elevens näst närmaste skola. För exempelvis elever i som går i förskoleklass upp till årskurs 6 som bor i eller nära Gnesta tätort, bedöms både Dansutskolan och Frejaskolan F-6 som en skola nära hemmet. För dessa elever görs bedömningen av skolskjuts till den av dessa skolor som eleven går på. 

En elev som själv valt en skola som inte kan betecknas som en skola nära elevens hem, får som huvudregel inte skolskjuts. Skolskjuts kan dock ges i vissa fall. Läs mer i kommunens riktlinjer som finns i kolumnen till höger här på sidan.

Elever med placering på fritidshem, fritidsklubb eller i pedagogisk omsorg får inte skolskjuts till och/eller från dessa verksamheter.

Bedömningsgrunder

Skolskjuts beviljas om avståndet för eleven mellan hem och skola är mer än:

  • 3 km för elever i förskoleklass och skolår 1 - 3
  • 4 km för elever skolår 4 - 6
  • 5 km för elever skolår 7 - 9

Elever i annan kommun

Gnesta kommun anordnar inte skolskjuts för elever som går i grundskola i annan kommun. Väljer du som vårdnadshavare att placera ditt barn i en grundskola/friskola utanför den egna kommunen får du som vårdnadshavare själv bekosta busskort och/eller tågbiljett.

Senast publicerad 2018-11-09