Avfallssortering och mängder

Ditt hushållsavfall består av olika delar. Olika kommuner hanterar avfallet på olika sätt.

I Gnesta kommun är det fem olika delar du behöver känna till för att sortera rätt.

Så här ska du sortera ditt avfall

 

Avfall

Förklaring

System

Organiskt

Matrester och annat avfall

från köket

Grön påse i sopkärlet

Återvinningsbart  

Förpackningar och tidningar

Återvinningsstation

Restavfall

Avfall från hushållet som

inte går att återvinna

Butikspåse i sopkärlet

Farligt avfall

Kemikalier och annat som är skadligt för dig och miljön

Röd box, FA-station eller Återvinningsgården

Grovavfall

Stora saker från hushållet som

inte får plats i sopkärlet

Återvinningsgården

Vi har olika system för att ta hand om de olika delarna. Nedan får du en överblick. För fördjupad information om de olika delarna, se relaterad info.

Organiskt avfall

Läggs i gröna påsar som tillhandahålls av kommunen. Påsarna knyts två gånger och läggs i sopkärlet.

Förpackningar och tidningar

Lämnas på återvinningsstationen eller på Återvinningsgården.

Restavfall

Läggs i plastpåse (typ butikspåse), knyts två gånger och läggs i samma kärl som den gröna påsen.

Farligt avfall

Lämnas antingen på Återvinningsgården eller genom vårt hämtsystem för privathushållen (röd box eller skåp).

Grovavfall

Lämnas sorterat på Återvinningsgården eller hämtas enligt gällande taxa.

Hämtning och behandling sköts via entreprenörer. Hushållssoporna hämtas av SUEZ Recycling AB och behandlas på ett miljöeffektivt sätt av Telge Återvinning.