Insamlade mängder avfall

Här kan du läsa om mängden avfall som har samlats in i kommunen varje år.

Vi arbetar långsiktigt för att miljönyttan av våra system för avfallshantering ska bli så stor som möjligt. En ökad återvinning bidrar till ett effektivare utnyttjande av naturresurser, minskade utsläpp av skadliga ämnen och en minskad växthuseffekt.

Vill du se statistik för åren 2011 och fram till förrförra året, se relaterad information.

Insamlad mängd hushållsavfall

Ditt hushållsavfall består av matavfall och restavfall. Matavfallet slängs i den gröna påsen.

2020 samlade vi in totalt 178 kilogram per invånare. Utav detta var 41 kilogram matavfall och 137 kilogram restavfall.

Insamlad mängd avfall från Återvinningsgården

Mängden är beräknat på antal invånare i kommunen 2020-09-30.

2020 samlade vi in totalt 262 kilogram per invånare. Utav detta gick 259 kilogram till återvinning eller energiutvinning och 3 kilogram gick till deponi.

Insamlad mängd material från återvinningsstationer

På återvinningsstationerna lämnar du dina förpackningar och tidningar.

Statistik för 2020 publiceras i slutet på februari - början av mars 2021.

Insamlad mängd elavfall

Statistik för 2020 publiceras i slutet på februari - början av mars 2021.