Föreskrifter gällande avfall

Det finns föreskrifter för avfall och slamtömning. Föreskrifterna talar om vilka regler som gäller.

Hela renhållningsföreskrifterna hittar du under relaterad information.

Du, som äger en fastighet i kommunen, måste ha sophämtning enligt våra renhållningsföreskrifter. Om du har ett enskilt avlopp, dit en wc är påkopplad, måste du slamtömma avloppet minst en gång per år.

Du får inte köra ditt hushållsavfall över kommungränsen. Det måste tas omhand av oss.

Sortering

Du måste sortera ditt avfall. Det innebär att du behöver sortera ut till exempel förpackningar, tidningar och farligt avfall. Det får du inte slänga i ditt sopkärl. I sopkärlet får du bara slänga hushållsavfall som du inte kan sortera på annat sätt. För mer information om sortering, se relaterad information.

Undantag från föreskrifter

Använder du inte din fastighet, kan du ansöka om dispens både för hushållsavfall och för slamtömning.

Du kan då få uppehåll i sophämtningen och behöver då inte betala någon hämtningsavgift. För mer information om uppehåll i sophämtning, se relaterad information. Det är tekniska verksamheten som tar beslut om uppehåll i sophämtning. Ansökningsblankett får du genom att ta kontakt med servicecenter, se kontaktinformation.

Du kan få förlängt hämtningsintervall för slamtömningen. Du måste ansöka om förlängt hämtningsintervall för varje år som du inte vill ha tömt. Det är miljöenheten som tar beslut om förlängt hämtningsintervall. Ansökan gör du enklast genom att använda e-tjänsten. Den hittar du under relaterad information.