Grönt kärl för hushållssopor

Hushållssopor

Hushållssopor är matavfall och restavfall som inte går att lämna vid återvinningsstationerna eller på Återvinningsgården. Matavfall slängs i gröna påsen, restavfall slängs i en vanlig butikspåse. Båda påsarna slängs sedan i det gröna sopkärlet.

Hushållsavfall är matavfall och restavfall som regelbundet uppkommer i hemmet. Restavfall kan till exempel vara blöjor, smutsiga förpackningar, dammpåsar och liknande.

Vid hämtning ska kärlet placeras som på bilden, med handtaget utåt mot chauffören.

Telge återvinning hämtar ditt hushållsavfall från 1 december

Från första december har Gnesta kommun en ny entreprenör för hämtning och behandling av hushållssopor. Tidigare har det varit Prezero men nu tar Telge Återvinning över hanteringen.

Bytet av entreprenör kommer inte att påverka dig som invånare. Ditt hushållsavfall kommer att hämtas på samma sätt som tidigare.

Avgifter i korthet - så här mycket kostar det

Fasta avgifter

Per hushåll och år

Verksamhet

Flerfamiljshus

En- och tvåfamiljsbostad

766 kr

1 235 kr

1 431 kr


Hämtningsavgift helårsabonnemang

De vanligaste abonnemangen för villahushåll

Kärlstorlek

Tömning varannan vecka

140 liter

1103 kr

190 liter

1 311 kr

240 liter

1 553 kr

  

Hämtningsavgift fritidsabonnemang

De vanligaste abonnemangen för villahushåll som är fritidsboende i kommunen

Kärlstorlek

Tömning varannan vecka

140 liter

593 kr

190 liter

694 kr

240 liter

814 kr

  

Hämtningstider fritidsabonnemang

Om du har ett fritidsabonnemang sker hämtning under perioden maj — september, mellan vecka 18 och vecka 40 eller mellan vecka 19 och vecka 41, beroende på om du har hämtning jämna eller ojämna veckor. Vet du inte om du har hämtning jämna eller ojämna veckor, kontakta Servicecenter, se kontaktinformation.

Vill du läsa hela renhållningstaxan, se relaterad information.

Byte av hämtningsfrekvens

Fyll i blanketten ändring av abonnemang, se relaterad information, och skicka in den till oss. Kom ihåg att fylla i från vilket datum ändringen ska gälla. Byte av frekvens är avgiftsfritt.

Byte av kärlstorlek

För byte av kärl kostar det 112 kronor i en engångsavgift.

Du, som är ny ägare eller ny hyresgäst, till en fastighet i kommunen, har rätt till ett gratis byte inom två månader från och med inflyttningsdatumet. Det är även avgiftsfritt att byta om du får tillökning i familjen. Du behöver skicka in en blankett till oss, se relaterad information.

Vad som krävs för att dina sopor ska bli hämtade

Vägen fram till sopkärlet måste bära en tung sopbil och vara minst 3 meter bred, vara fri från buskar och grenar minst 1 meter på varje sida av vägen och fri från buskar och grenar upp till och med 4 meter på höjden.

Vintertid ska vägen vara plogad och väl halkbekämpad. Kärlen är så pass tunga att det inte är möjligt att hämta dem om de till exempel är inplogade och omges av snövallar.

Utebliven sophämtning

Utebliven sophämtning kan bero på flera olika orsaker, till exempel att kärlet har varit blockerat, varit felvänt eller att chauffören bedömt att vägen fram till kärlet inte är farbar.

Har du inte fått dina sopor hämtade så kan du kontakta Servicecenter, se kontaktinformation.

Det här får du inte lägga i kärlet

Allt avfall måste vara emballerat i påsar. Du får inte lägga lösa sopor i sopkärlet eftersom dina sopor ska upp på ett löpande band när det kommer till avfallsanläggningen.

Grovsopor, farligt avfall eller elektronik får aldrig slängas med hushållsavfallet. För att läsa mer om respektive avfall, se relaterad information.

Så här sorterar du dina hushållssopor

Matavfallet lägger du i den gröna plastpåsen som du får av renhållningen. Knyt påsen två gånger och lägg den i ditt sopkärl. Nya gröna påsar får du om du knyter en påse runt sopkärlet (vilken som helst). Du får en ny rulle i samband med nästa tömning. Bor du i hyreshus eller i förening finns det ett upplag och en ansvarig person.

Du som är privatperson kan även hämta gröna påsar på kommunens servicecenter.

Kom ihåg att du bara får använda de gröna påsarna till matavfall.

Restavfallet lägger du i en vanlig butikspåse (inte grönfärgad). Knyt ihop och lägg båda påsarna i samma kärl.

Förpackningar och tidningar sorterar du för återvinning. För att läsa mer om hur du sorterar dina förpackningar och tidningar, se relaterad information.

Komposterar du ditt matavfall själv kan du, efter anmälan till miljöenheten, få månadshämtning. För mer information, se relaterad information.

Så här behandlas dina hushållssopor

Hushållssoporna transporteras till Tveta avfallsanläggning. Där sorteras de ut maskinellt så att de gröna påsarna hamnar för sig.

Matavfallet förbehandlas på Tveta och transporteras därefter till Himmerfjärdsverket där det rötas. Genom rötningen framställs fordonsgas som sedan säljs i regionen. Restprodukten som blir kvar, återanvänds i skogsbruket.

Påsarna med det restavfallet skickas till förbränningsanläggning för produktion av fjärrvärme och elektricitet.