Bygglovsprocessens olika steg

Bygglovsprocessen

Vill du påbörja ett byggprojekt och undrar hur du ska göra? Här hjälper vi dig genom de olika stegen i bygglovsprocessen, från planering till avslutat bygge.

Innan du kan börja genomföra ditt byggprojekt behöver du ta reda på vad du får göra på din fastighet. Du behöver även ta reda på om du behöver söka bygglov eller om det räcker att du gör en anmälan till oss.

På vår hemsida kan du lätt ta reda på om du behöver bygglov eller göra en anmälan för din planerade åtgärd se relaterad information bygga nytt, ändra eller riva.

Ta reda på om vad som krävs

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Den visar hur du får använda ett visst område, vad du får bygga och hur du får utforma det du vill bygga.

Vill du få tag på detaljplanen för din fastighet kan du hämta den i Gnestas webbkarta, se relaterad information. Du kan även skicka e-post till oss och ange din fastighetsbeteckning, så skickar vi detaljplanen till dig, se kontakt.

Bor du utanför detaljplanelagt område så kan ditt projekt kräva bygglov eller anmälan om du bor i sammanhållen bebyggelse, se relaterad information.

Om du till exempel vill bygga nytt eller göra en tillbyggnad, sätta upp en skylt eller riva en byggnad behöver du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

På vår hemsida kan du lätt ta reda på om du behöver bygglov eller göra en anmälan för din planerade åtgärd. Sök efter din planerade åtgärd i menyn till vänster.

Samla handlingar som behövs

Ta fram handlingarna som krävs för din åtgärd se relaterad information om exempelhandlingar. Här hittar du hur handlingarna ska se ut och vad som kan vara bra att tänka på.

Steg 1. du skickar in din ansökan

När du tagit reda på om din planerade åtgärd kräver bygglov eller anmälan, och tagit fram det underlag som krävs, kan du enkelt sicka in din ansökan i vår e-tjänst.

Steg 2. Din ansökan ses över

Ditt ärende kommer att fördelas ut till en handläggare och utdelningen sker en gång i veckan. Bygglovshandläggare kommer att titta på dina handlingar och se om de är kompletta. Behöver du komplettera med någonting kommer du att kontaktas inom tre veckor.

Steg 3. Komplett eller ej

Handläggaren gör en bedömning om alla handlingas finns med för att kunna göra en prövning. Om det saknas handlingar kommer en begäran om komplettering att skickas till dig. I den kommer det tydligt att framgå vad du behöver komplettera med.

Steg 4. Beslut om lov

Om ditt byggprojekt uppfyller detaljplanens bestämmelser och krav från lagstiftningen blir din ansökan godkänd. Om det visar sig att du behöver göra någon ändring för att vi ska kunna godkänna ditt byggprojekt så kommer vi att kontakta dig.

I vissa ärenden behöver vi även hålla ett tekniskt samråd dit du och din kontrollansvarige kallas till. Först efter det kan du få startbesked. Du behöver alltid invänta startbesked innan du får börja bygga.

I enklare ärenden kan du får startbesked samtidigt som lovet, det framgår i så fall i ditt beslut.

Steg 5. Tekniskt samråd

Tekniska samråd har man främst i ärendet där det har krävts en kontrollansvarig. Det är obligatoriskt att byggherren samt kontrollansvarig är med. Under mötet går vi tillsammans igenom projektets tekniska delar samt kontrollplanen.

Steg 6. Startbesked och du börjar bygga

Du måste alltid få startbesked för att få påbörja ditt projekt för alla ärenden. Ibland får du det i samband med beslutet och ibland får du det efter det tekniska samrådet.

Steg 7. Arbetsplatsbesök

I vissa ärenden krävs det ett arbetsplatsbesök. Det är oftast ärenden där det har hållits ett tekniskt samråd. Vid besöken ska både byggherren och kontrollansvarig närvara.

Steg 8. Slutsamråd

I vissa ärendet krävs det ett slutsamråd. Det är oftast ärenden där det har hållits ett tekniskt samråd. Vid platsbesöket tittar vi på förutsättningar för slutbesked.

Steg 9. Slutbesked

Innan du kan använda det du byggt måste du ha ett slutbesked från oss. När du har fått det vet du att din byggnad är säker och du kan vara stolt över att ha varit med och byggt ett hållbart Gnesta.