olika byggritningar

Vad för handlingar ska du lämna in och vad är de för något?

På denna sidan kan du få en förklaring till vissa handlingar vi frågar efter och vad de ska innehålla

Måste handlingarna vara ritade i särskilda program eller utförda av proffs?Absolut inte. Många utav nedanstående handlingar som vi ofta frågar efter kan du rita för hand eller skriva på block.
Skicka gärna ritningarna till oss digitalt för snabbast hantering, se kontakt.

Ansökan/anmälan

Detta är blanketten du använder när du söker om bygglov eller gör en anmälan om en byggnadsåtgärd. Den behöver vara fullständigt ifylld och innehålla alla uppgifter om dig, din fastighet och åtgärden du önska utföra.
Ibland när vi handlägger upptäcker vi att det du sökt bygglov för bara kräver en anmälan, eller att den anmälan du gjort måste handläggas som ett bygglov och då behöver du skicka in en ny blankett.

E-tjänst bygglovsansökan Länk till annan webbplats.
E-tjänst anmälan Länk till annan webbplats.

Planritning

En planritning visar byggnaden i genomskärning uppifrån. Vi vill se insidan av byggnaden, hur rummen är indelade, hur stora de är och den fasta inredningen (toaletter, kök, tvättstuga). Det vill säga planlösningen på ditt hus. I enbostadshus är det viktigt att man uppfyller kraven på tillgänglighet enligt Boverkets byggregler. Detta gäller inte för fritidshus.

Exempel planritning nybyggnad av enbostadshus Pdf, 732.1 kB.
Exempel planritning tillbyggnad av enbostadshus Pdf, 420.3 kB.
Exempel planritning komplementbyggnad Pdf, 269.9 kB.

Fasadritning

En fasadritning visar byggnaden sett från sidan. Man kan se om det finns några fönster och dörrar samt hur taket ser ut. Man ska även kunna se fasad- och takmaterial, ange även färgval.

Exempel fasadritning nybyggnad av enbostadshus Pdf, 1.3 MB.
Exempel fasadritning tillbyggnad av enbostadshus Pdf, 815.4 kB.
Exempel fasadritning komplementbyggnad Pdf, 537.5 kB.

Sektionsritning

En sektionsritning visar byggnaden i genomskärning. Den ska visa invändig rumshöjd och om det finns någon höjdskillnad mellan tillexempel en tillbyggnad och befintligt hus. Taklutning, samt byggnadens höjd brukar också anges på denna ritning.

Exempel sektionsritning nybyggnad av enbostadshus Pdf, 282.3 kB.
Exempel sektionsritning tillbyggnad av enbostadshus Pdf, 193.1 kB.
Exempel sektionsritning komplementbyggnad Pdf, 262.6 kB.

Situationsplan

En situationsplan är en karta över tomten. Den ska visa alla byggnader som idag finns på tomten plus den åtgärd du söker lov, eller anmälan för. Situationsplanen används för att bedöma placeringen av byggnaden. Därför är det viktigt att måttsättningen är korrekt inritad. Beroende vad du ska göra och var du bor kan en situationsplan baseras på olika kartunderlag. De olika underlagen kan vara:

 • Nybyggnadskarta - Beställs av Sweco
 • Förenklad nybyggnadskarta - Beställs av Sweco
 • Förrättningskarta - Finns hos lantmäteriet
 • Kartutdrag - Beställs hos oss på Gnesta kommun

Exempel situationsplan nybyggnad av enbostadshus Pdf, 355.4 kB.
Exempel situationsplan tillbyggnad av enbostadshus Pdf, 376.6 kB.
Exempel situtionsplan komplementbyggnad Pdf, 335.9 kB.
E-tjänst beställa kartunderlag Länk till annan webbplats.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta som alltid behövs vid nybyggnation inom detaljplanerat område. Kan även bedömas behövas "ute på landet" om bygglovshandläggaren av olika skäl ser att det är nödvändigt.
Nybyggnadskarta innehåller:

 • Kontrollerade fastighetsgränser
 • Inmätning av hus, vägar, vatten, markhöjder, staket, häckar och luftledningar
 • Höjdkurvor
 • Vatten och avlopp
 • Arbetsfix
 • Rättigheter så som officialservitut, ledningsrätter, avtalsservitut och nyttjanderätter
 • Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
 • Planbestämmelse

E-tjänst beställa kartunderlag Länk till annan webbplats.

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är där man med ord och illustrationer beskriver vad det är som ska byggas och hur det ska byggas. Ange material och dimensioner och beskriv hur byggnationen kommer gå till. Beskriv grundläggning, väggar, tak, montering och dylikt. Ska du göra en tillbyggnad kan det vara lämpligt att beskriva anslutning mot befintlig konstruktion.
Ska du beställa en byggsats från en särskild leverantör kan deras monteringsanvisningar, materialspecifikation eller offert ibland fungera som teknisk beskrivning.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning kan visa flera olika saker. Oftast visar det en byggnation i genomskärning med ingående detaljer hur konstruktionen är uppbyggd med material och dimensioner. Ibland redovisas även beräkningar och laster.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplan måste finnas i alla ärenden. Det finns inga undantag.
En kontrollplan är en checklista som du ska använda under byggtiden för att visa att det du bygger uppfyller lagkraven. Ange kontroller som är kritiska moment i just ditt projekt för at säkerställa att det blir rätt utfört enligt lovet/startbeskedet och enligt gällande krav och normer.

Det är viktigt att du anpassar kontrollplanen efter just ditt projekt. Det är du, inte din entreprenör eller annan person, som ska göra kontrollplanen och ansvara för att byggnaden uppfyller lagkraven på byggnadsverk. Har du en kontrollansvarig kan denna hjälpa dig att upprätta en kontrollplan men det är fortfarande du som byggherre som bär allt ansvar att lagar och regler efterföljs.

Kontrollplanen ska bland annat innehålla uppgifter om:

 • Vad som ska kontrolleras i det aktuella projektet.
 • vem som ska göra kontrollerna, till exempel du själv
 • mot vad kontrollen görs, till exempel vilken ritning eller vilken teknisk beskrivning.
 • på vilket sätt kontrollen utförs, till exempel genom att mäta eller genom att noga titta, så kallad okulär besiktning
 • resultatet av kontrollen.

Kontrollplanen får inte undertecknas förrän kontrollerna är gjorda, det vill säga under byggets gång.

Förslag till kontrollplan eldstad Pdf, 148.6 kB.
Förslag till kontrollplan fasadändring Pdf, 205.3 kB.
Förslag till kontrollplan komplementbyggnad Pdf, 203.8 kB.
Förslag till kontrollplan mur och plank Pdf, 202.4 kB.
Förslag till kontrollplan tillbyggnad Pdf, 204.9 kB.
Mall kontrollplan Pdf, 151.9 kB.

Prestandadeklaration

Prestandadeklaration är en deklaration av att produkten (kaminer, eldstäder och skorstenar) uppfyller angivna egenskaper.
Prestandadeklarationen krävs för att produkten ska få CE-märkas och säljas inom EU.
Detta dokument ska tillverkaren kunna ge dig där du köpt produkten.

Energibalansberäkning

En energibalansberäkning och Um-värdesberäkning ska redovisa den beräknade årliga energiförbrukningen i kWh per år och kvadratmeter. Syftet med en energibalansberäkning är att visa att energihushållningskraven uppfylls enligt Boverkets byggregler (BBR).

I energibalansberäkningen ska det tydligt framgå hur energiförbrukningen för huset kommer att se ut. Komplett beräkning av byggnationens energivärden och primärenergital för byggnaden ska redovisas.

Kraven på energihushållning i Boverkets byggregler styrs av kraven i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. I Boverkets byggregler anges minimikraven en byggnad måste uppfylla avseende energianvändning och värmeisolering.

Konstruktionsdokumentation

Ett byggnadsverks bärande konstruktion ska beskrivas i ett särskilt dokument som kallas konstruktions¬dokumentation.

Syftet med konstruktionsdokumentationen är att den ska ge övergripande bild av byggnadsverkets konstruktionsmässiga förutsättningar med laster och liknande dokumentation.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Läs mer om färdigställandeskydd på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning).

Inmätning/Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig, men innan du börjar gjuta plattan. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll utförs ibland efter att grundläggning utförts eller till och med när åtgärden är klar. Det är för sent. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.

Gnesta kommun har ingen egen avdelning för kart- och mättjänster. Önskar man få hjälp av oss med dessa ska dessa beställas av vår leverantör Sweco i Katrineholm.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt. Du behöver oftast inte en KA vid mindre ändringar på exempelvis ett en- eller tvåbostadshus eller mindre komplementbyggnader. När du gör en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan behöver du inte en kontrollansvarig.

När du behöver en kontrollansvarig måste du anlita en som är certifierad. Den kontrollansvariga måste också ha en självständig ställning, det vill säga att den inte är nära släkt med den som utför åtgärden eller arbetar på samma företag.

Det är viktigt att den kontrollansvariga är med i projektet så tidigt som möjligt. Den kontrollansvariga ska vara ett stöd till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Kontrollansvarige ska bland annat:

 • Hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den följs
 • vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller
 • hjälpa dig i kontakten med samhällsbyggnadsnämnden
 • skriva ett utlåtande som ska vara underlag för samhällsbyggnadsnämndens slutbesked.

Tänk på att det inte är den kontrollansvariga som ska göra kontrollerna i din kontrollplan. Det är du som byggherre som ska se till att kontrollerna görs av byggkunniga personer. I vissa fall behöver kontrollerna göras av särskilda sakkunniga som är certifierade inom området. Tänk också på att kontrollansvarig inte har rollen som platschef eller projektledare.