kartor och en person som skriver "kom ihåg bygglov" på en papperslapp

Kartor

Vilken karta behöver jag? Beroende på var du bor och vad du ska göra kan det behövas olika kartunderlag. 

Kartunderlaget används som grund för det vi kallas för situationsplan. Det är ett underlag som visar hur din fastighet ser ut med byggnader, gränser och ibland annan information som kan vara nödvändig för en korrekt bedömning inför bygglov.

Vilket kartunderlag du behöver bedöms av bygglovshandläggaren i ärendet. Det finns flera faktorer som väger in vilket kartunderlag vi begär. Vi strävar alltid efter det alternativ som är mest fördelaktigt för den sökande samtidigt som vi begär in det underlag vi behöver vid en bygglovsprövning.

Kartutdrag från vår karttjänst

Detta kan du beställa direkt av våra medarbetare på kommunen, du får då en kartbild över din fastighet i skala 1:400 eller 1:500. Detta typ av kartunderlag är oftast det som kan användas vid enklare byggnadsåtgärder. Beställ kartan genom att maila oss, ange fastighetsbeteckning över den fastighet du vill ha kartudrag på.

Förenklad nybyggnadskarta

Denna karta måste beställas från vår leverantör av kart- och mättjänster, du kan använda vår e-tjänst för att beställa denna kartan. Se relaterad information.

Förenklad nybyggnadskarta visar byggnader, fastighetsgränser samt vissa detaljplanebestämmelser så som prickmark. Detta typ av kartunderlag används som regel vid byggnadsåtgärder inom detaljplanerade områden så länge åtgärden inte innebär nybyggnad av huvudbyggnad.

Nybyggnadskarta

Denna karta måste beställas från vår leverantör av kart- och mättjänster, du kan använda vår e-tjänst för att beställa denna kartan. Se relaterad information.

En nybyggnadskarta visar kontrollerade fastighetsgränser, inmätning av hus, vägar, vatten, markhöjder, staket, häckar och luftledningar, höjdkurvor, vatten och avlopp, arbetsfix, rättigheter så som officialservitut, ledningsrätter, avtalsservitut och nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter samt planbestämmelser. Detta typ av kartunderlag används som regel vid nybyggnad av huvudbyggnad.