rivning av hus

Rivningsanmälan /rivningslov

För att riva en hel byggnad eller en del av en byggnad så kan du behöva göra en rivningsanmälan eller ansöka om rivningslov.

Det krävs rivningslov innanför detaljplanerat område

 • om du vill riva en byggnad som det krävs bygglov för att uppföra som tex bostadshus, bygglovspliktiga komplementbyggnader mm.
 • om du vill riva andra byggnader som det krävs bygglov för att uppföra tex olika verksamhetsbyggnader, lagerlokal, butik, bilverkstad, ekonomibyggnad mm.
 • om du vill riva en byggnad som kommunen bestämt att det krävs rivningslov genom en detaljplanebestämmelse.

Det krävs rivningslov utanför detaljplanerat område:

 • Om kommunen bestämt i områdesbestämmelser att det krävs rivningslov för att riva vissa byggnader.

Det krävs en rivningsanmälan utanför detaljplanerat område

 • om du vill riva ett bostadshus.
 • om du vill riva en annan byggnad tex olika verksamhetsbyggnader, lagerlokal, butik, bilverkstad mm och som inte är en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Det krävs varken rivningslov eller rivningsanmälan innanför detaljplanerat område

 • om du vill riva en komplementbyggnad som det inte krävs bygglov för att uppföra, tex friggebod, Attefallhus mm.
 • om du vill riva en komplementbyggnad som fråntagits bygglovsplikt genom en bestämmelse i detaljplan.
 • om du vill riva ett sådant skärmtak som avses i 9 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Det krävs varken rivningslov eller rivningsanmälan utanför detaljplanerat område

 • om du vill riva en komplementbyggnad. (gäller samtliga komplementbyggnader som tillhör ett en- och tvåbostadshus).
 • om du vill du riva ett sådant skärmtak avses i 9 kap. 4 § plan- och bygglagen.
 • om du vill du riva en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 6 § plan- och bygglagen.
 • om du vill en du riva en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Handlingar som krävs inför anmälan eller ansökan:

 • Anmälan eller ansökan
 • situationsplan på tomtkarta
 • äldre ritningar eller fotografier på byggnaden som ska rivas
 • beskrivning av projektet
 • förslag på kontrollplan
 • rivningsplan.

Du hittar exempel på dessa handlingar och hur de bör vara utformade under relaterad information. Du hittar även hur du gör ansökan via våra e-tjänster under relaterad information.