Vatten och lite strand

Strandskydd

Varje sjö och vattendrag har ett strandskydd på minst 100 meter från strandkanten. I Gnesta kommun har vi runt sjön Båven ett utökat strandskydd till 300 meter. Om du vill bygga något inom det området kan du behöva söka strandskyddsdispens. Här hittar du information om vilka regler som gäller om strandskydd.

Om du ska utföra en byggnadsåtgärd inom område med strandskydd så behöver du ansöka om strandskyddsdispens. Strandskydd är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Många åtgärder inom område där strandskyddsbestämmelser gäller är förbjudna. Strandskyddet värnar om allemansrätten och friluftslivet. Det är också till för att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla. Strandskydd gäller normalt på land och i vatten 100 meter från strandlinjen, på många platser har strandskyddet utökats till 300 meter.

Vad innebär strandskydd?

Inom områden med strandskydd finns ett generellt förbud mot alla typer av byggnader och anläggningar, även friggebodar och Attefallsåtgärder, bryggor och staket. Det innebär att du inte får:

  • Bygga nytt eller bygga till.
  • Ändra byggnader eller deras användning.
  • Utöka hemfridszonen genom att anlägga gräsmattor, rabatter eller ställa ut utemöbler.
  • Avgränsa området med staket.
  • Gräva eller förbereda för byggnation.
  • Uppföra anläggningar eller anordningar som exempelvis bryggor, pirar, vägar eller parkeringsplatser.
  • Muddra eller påla i vatten.
  • Ändra livsvillkoren för djur och växter på annat sätt, exempelvis genom att gödsla, dika ut eller fylla upp.
  • Fälla mer än något enstaka träd.

När kan du få strandskyddsdispens?

Om du har särskilda skäl kan du få dispens från strandskyddsbestämmelserna. Det gäller till exempel för platser som redan är tagna i anspråk för lagligt uppförd bebyggelse eller annan användning, eller för anläggningar som inte kan uppföras  på annan plats. Kommunen beslutar om dispens från strandskyddet i de flesta fall och länsstyrelsen kan komma att överpröva och upphäva kommunens beslut.

Inom områden med strandskydd och andra skyddsbestämmelser, som naturreservat  eller natura-2000 områden, är det länsstyrelsen som prövar ansökan om dispens. Vill du till exempel bygga en brygga som går ut i Båvens vattenskyddsområde ska du ansöka hos länsstyrelsen. Läs mer på länsstyrelsens och Naturvårdsverkets webbplats.

Behöver du bygglov för att bygga inom strandskyddsområde?

För att kunna bygga i strandskyddat område behöver du oftast också bygglov. Har du inte bråttom så kan det vara smart att börja med strandskyddsdispensenför att få besked om det går att bygga på den plats du tänkt dig. Ansökan om strandskyddsdispens kan lämnas in i samband med ansökan om bygglov.