Tänker du bygga?

Bygglovshandling

Har du planer på att bygga nytt, bygga till eller bygga om? Vill du bygga en altan, en friggebod eller ett attefallshus? Under denna sida kan du få svar på många frågor om vad du behöver tänka på och vad som kräver bygglov eller en anmälan.

På denna sida och underliggande sidor finns det mesta om vad som gäller när du har tänkt att bygga

Behöver jag söka bygglov?

Har du funderat på att bygga nytt hus eller du kanske behöver bygga ut? Vi på samhällsbyggnadsförvaltningen ger dig råd och tips om hur du ska gå till väga. På underliggande sidor till sidan "Bygg-, mark- och rivningslov" hittar du det mesta som kan hjälpa dig när du ska bygga till eller bygga nytt.

Tillstånd för att bygga

Enligt plan- och bygglagen krävs tillstånd för att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder. I Gnesta kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden som lämnar bygglov, rivningslov eller marklov.

Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar. Att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, till exempel upplag, plank och murar kräver också bygglov.

Bygglov krävs för det mesta för att uppföra en ny byggnad. En tillbyggnad kräver också bygglov oavsett åt vilket håll du tänker bygga. Uppåt, nedåt eller åt sidan. Att till exempel gräva ut en källare kan också vara bygglovpliktigt.

För vissa enklare åtgärder krävs inget bygglov.
Läs mer om detta på sidan "Utan bygglov"länk till annan webbplats

Vad händer om jag inte söker bygglov?

I bygglagen från 2011 är det stora förändringarna när det gäller kostnaden för att bygga utan bygglov så kallat "svartbygge".

Det är riksdagen som beslutat om avgifterna för "svartbyggen". Kommunen kan inte ändra beslutet av avgifterna. 

Om bygglov inte kan beviljas i efterhand, kan det innebära att byggnaden också måste rivas.
Läs mer på sidan "Sanktionsavgifter'" länk till annan webbplats

Lagar och bestämmelser

Om du ska bygga ett nytt hus eller bygga om ditt gamla finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa.

Kommunen granskar ditt bygglov mot de planer som gäller för området i och omkring ditt hus.

Hur byggnaden är tänkt att placeras och utformas prövas i bygglovet. Samhällsbyggnadsnämnden prövar också om byggprojektet är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och stadsbilden. Man prövar även om det kan medföra fara eller problem för grannar.

Vid sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd. Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen på land och i vatten.
Läs mer om strandskyddet på sidan "Strandskydd"länk till annan webbplats

Förhandsbesked

För åtgärder utanför detaljplanerat område som kräver bygglov kan du också begära förhandsbesked av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att man prövar om åtgärden är lämplig, innan du ansöker om bygglov.
Läs mer om förhandsbesked på sidan "Förhandsbesked"

Gällande plan- och bygglag (PBL) är från 2011

Riksdagen ville i lagen tydliggöra byggherrens (som i de flesta fall är fastighetsägaren) och kommunens roller.

Med den nya lagen blir det bli bättre kvalitet på byggnader, samt en ökad trygghet och rättssäkerhet för medborgarna.

Lagen reglerar bland annat bygglov och samhällets minimikrav på det som byggs. Detta innebär att en ny byggprocess införs, där syftet är att skärpa kontroll och tillsyn för att minska byggfel.

De viktigaste förändringarna i lagen:

  • Bygglov vinner laga kraft
  • Handläggningstiden blir högst 10 veckor
  • Kvalitetsansvarig försvinner och ersätts med kontrollansvarig. Ökade krav kommer att ställas på kontrollansvarig
  • Arbetsplatsbesök kommer att utföras av kommunen vid vissa nya byggen och större ombyggnationer
  • Startbesked ska lämnas av kommunen innan man får påbörja bygget eller installation
  • Slutbesked ska lämnas av kommunen innan en byggnad får tas i bruk

Senast publicerad 2018-08-29