Två hantverkare renoverar ett hustak

Bygglov och riktlinjer

Behöver du ett bygglov för att bygga nytt, bygga till eller bygga om? Vill du bygga en altan, en friggebod eller ett attefallshus? Under denna sida kan du få svar på många frågor om vad du behöver tänka på och vad som kräver bygglov eller en anmälan.

Innan du bygger, river eller ändrar något på en fastighet måste du ofta söka lov eller göra en anmälan. Vad du ska ansöka om och vad du får göra beskrivs i olika lagar och regler, plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och plan- och byggförordningen (PBF). 

Här hittar du information om olika typer av tillstånd du kan behöva söka. Se även under bygglovsprocessen steg för steg, samt under blanketter, exempel och checklistor.

Du som är fastighetsägare är skyldig att ta reda på vad som gäller när du vill ändra något på din fastighet. Vill du bygga ett nytt hus eller bygga till en byggnad så att den blir större behöver du ansöka om bygglov. Men även andra ändringar av en byggnad kan kräva bygglov, som till exempel att byta kulör eller material på tak och fasad.

Den 1 juli 2018 infördes särskilda bestämmelser i Plan och bygglagen om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Det innebär att du måste vänta med att påbörja åtgärden tills det har gått fyra veckor från och med dagen då beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.