Attefall

Enligt attefallsreglerna så kan du till exempel bygga ett attefallshus eller göra en tillbyggnad utan att det krävs bygglov. Detta gäller enbart för en- och tvåbostadshus.

Bor du på Gnestahöjden och i Hammersta föreligger lovplikt för attefallsåtgärder.

Attefallshus

Du kan bygga en komplementbyggnad, ett så kallat Attefallshus, utan bygglov. Men du måste göra en anmälan och du måste invänta startbesked innan du får börja med byggarbetet. Med anmälan ska du bifoga ritningar och andra handlingar. Det är samma handlingar som för ett vanligt bygglov. Vilka handlingar du behöver ser du i exempel och checklistor. Dessa är under framtagande och kommer snart under relaterad info.

Ett Attefallshus är en komplementbyggnad som inte har högre totalhöjd än 4 meter och som har en byggnadsarea om högst 30 kvadratmeter. Totalhöjden räknas från markens medelnivå intill byggnaden. Precis som med friggeboden kan du dela upp Attefallshuset i flera komplementbyggnader. Du får exempelvis uppföra en om 10 kvadratmeter och en om 15 kvadratmeter, eller fem om 5 kvadratmeter vardera.

Ett Attefallshus kan också bli ett komplementbostadshus. Bostaden ska uppfylla de nya kraven på tillgänglighet och användbarhet för små bostäder om byggnaden ska användas som permanentbostad. Ett komplementbostadshus kan även uppföras i form av fritidshus och då föreligger andra krav än vid permanent användande. Ett komplementbostadshus får ha en byggnadsarea om högst 30 kvadratmeter. Läs mer på Boverkets webbplats, se relaterad info

Tänker du bygga Attefallshuset närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot granne ska du ha grannens medgivande. Grannen ska skriftligen godkänna ditt Attefallshus och att det får placeras närmare än 4,5 meter från hans tomtgräns. Grannens medgivande ska skickas in tillsammans med din anmälan.

Du behöver bygglov om Attefallshuset ska uppföras närmare än 4,5 meter från allmän mark eller gatumark.

Attefallstillbyggnad

Du måste göra en anmälan med vilken du ska bifoga ritningar och andra handlingar. Det är samma handlingar som för ett vanligt bygglov. Innan du får börja med byggarbetet måste du ha fått ett startbesked. Vilka handlingar du behöver ser du i exempel och checklistor. Dessa är under framtagande och kommer snart under relaterad info.

Du får göra en bygglovbefriad tillbyggnad och bara en gång. Du får inte dela upp den på flera tillbyggnader. Tillbyggnaden får ha en bruttoarea om högst 15 kvadratmeter och måste göras lägre än bostadshusets nockhöjd. Om tillbyggnaden görs i ett plan betyder det att den får ha en byggnadsarea om 15 kvadratmeter. Görs den i två plan får den en byggnadsarea om 7,5 kvadratmeter. Görs den i tre plan får byggnadsarean vara 5 kvadratmeter. Tillbyggnaden kan göras som en utökning av boarean, där du gör ett rum större eller bygger till med ett ytterligare rum. Du kan också göra den som ett inglasat uterum eller som en takkupa.

Tänker du göra tillbyggnaden närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot granne ska du ha grannens medgivande. Grannen ska skriftligen godkänna din tillbyggnad och att den får placeras närmare än 4,5 meter från hens tomtgräns. Grannens medgivande ska skickas in tillsammans med din anmälan. Du behöver bygglov om tillbyggnaden ska uppföras närmare än 4,5 meter från allmän mark eller gatumark.

Inreda en ytterligare bostad

I ett enbostadshus kan du inrätta ytterligare en bostad utan bygglov. Men du måste göra en anmälan med vilken du ska bifoga ritningar och andra handlingar. Det är samma handlingar som skulle krävas för ett vanligt bygglov. Bostäderna måste uppfylla gällande krav och regler efter ombyggnaden. Innan du får börja med byggarbetet måste du ha fått ett startbesked. Observera att du inte får inreda en ytterligare bostad i ett tvåbostadshus eller ett flerbostadshus utan bygglov.