Eldstad och rökkanal  

I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:4 finns allmänna krav på skydd mot uppkomst av brand, till exempel maximal temperatur på brännbart material, täthet, eldstadsplan framför kaminen etcetera. Vid nyinstallation och vid väsentliga ändringar av befintlig eldstad är du skyldig att göra en så kallad anmälan.

Läs mer här: Se relaterad information.

Om du vill installera en eldstad eller göra ändringar på en befintlig behöver du göra en anmälan. Tänk på att du måste få startbesked innan du påbörjar installation eller ändring av eldstad och få slutbesked innan du får börja använda den.


Du behöver göra en anmälan om du vill

• installera någon form av eldstad eller skorsten
• göra en större förändring av befintlig eldstad eller skorsten/rökkanal, till exempel genom att installera eller byta braskassett.

Boverket har tagit fram allmänna råd med exempel på vad som är väsentlig ändring av eldstad och rökkanal du kan läsa mer om detta här:


Du behöver alltid bygglov om du vill

Bygga en ny skorsten eller rökkanal med stor påverkan på byggnadens karaktär. Till exempel om du vill lägga en rökkanal utanpå fasaden eller skorstenen är väldigt stor eller hög i förhållande till byggnaden.


Dessa handlingar behöver du för din anmälan

  • Anmälan om installation av eldstad här kan du antingen göra anmälan via e-tjänster eller hämta blanketten. Se relaterad information.
  • Förslag till kontrollplan - Kontrollplan för eldstad Länk till annan webbplats.
  • Fasadritning i alla 4 väderstreck
  • Planritning
  • PrestandadeklarationHur du skickar in din anmälan

Du kan skicka in din ansökan antigen elektroniskt via vår E-tjänst länk till den hittar du längst ner på sidan.

Alternativt skickar du in ansökan via post till:
Västra Storgatan 15
Gnesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
646 80 GNESTA

Eller så lämnar du in din ansökan i kommunens blåa brevlåda, du kan lämna in din ansökan vilken tid som helst på dygnet då brevlådan går att komma åt även utifrån. Detta gör du på adressen Västra storgatan 15 646 80 GNESTA (Mitt emot ICA)


Handläggningstid och process

Handläggningstiden för ett anmälningsärende är 4 veckor efter att ärendet anses vara komplett. Komplett är ärendet först då handläggaren har tillräckliga handlingar att kunna fatta ett beslut. Om handläggningen dröjer mer än 4 veckor börjar avgiften att reduceras med 1/5-del för varje påbörjad vecka.

När förvaltningen mottagit din ansökan och den har blivit registrerad kommer du få ett mottagningsbevis om kommer innehålla ett ärende nummer i form av "BYGG.2021.XXX" det är ditt ärende nummer som du behöver uppge under vidare kontakt med förvaltningen.

Ditt ärende kommer därefter att delas ut till en handläggare som kommer att ta kontakt med dig inom 3 veckor efter att du gjort din ansökan, antingen för att meddela att ditt ärendet är komplett alternativt att ditt ärende behöver kompletteras. Om din handläggare inte hör av sig inom 3 veckor räknas ditt ärende som komplett från inkommit-datum. Detta kan ändå innebära att kompletteringar kommer att begäras av dig efter dessa 3 veckor som behövs för att kunna ta ett beslut i ärendet.

Om du på eget bevåg kompletterar ditt ärende med nya handlingar kan komplettdatum komma att räknas om från det datum dessa inkommit till förvaltningen.


TÄNK PÅ ATT

Du får inte börja använda din eldstad innan du har fått slutbesked (beslut om att ta eldstaden i bruk). Detta får du i regel efter du har skickat in:

  • Ifylld och underskriven kontrollplan
  • Besiktningsprotokoll från sotare

Detta kan du skicka in via e-post via länken nedan eller via vanlig postgång.