Hissar och ventilation

Här hittar du kortfattad information om vad du behöver tänka på om du tänker göra ändringar som påverkar vetilationen eller installera hissanordning.

Ventilation

Det krävs anmälan till byggnadsnämnden för installation eller väsentlig ändring av en anordning för ventilation i byggnader. Ändringar av ventilation kan också i vissa fall väsentligt påverka brandskyddet i en byggnad, och även i de fallen krävs anmälan till byggnadsnämnden.

Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss så behöver du göra en anmälan till bygglovskontoret. Här nedan hittar du mer information om exempel på anmälanspliktiga åtgärder avseende hiss.

  • En nyinstallation av hiss (nytt hisschakt) eller ändringar i det befintliga hisschaktet som innebär ändring av bärande konstruktion behöver en anmälan.
  • Att ändra hissens användningsområde så att hissen till exempel ändras från personhiss till varuhiss bedöms också vara en så kallad väsentlig ändring som behöver anmälan.
  • Att byta hissmaskineri eller hisskorg som inte innebär påverkan på schakt är inte anmälanpliktiga åtgärder.

Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.

Tänk på att hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom plattformshissar som bara går till max två bostäder och trapphissar.

Reglerna för hissar finns i Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) och fler bestämmelser finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och andra motordrivna anordningar (BFS 2012-11).