Översiktskarta för placering av mobilmast

Mobilmast i Laxne

Kommunen har mottagit en ansökan om bygglov för en 72 meter hög mobilmast i Laxne. Placeringen är cirka 300 meter till väster om Hebyvägen samt cirka 200 meter sydost om Laxneskolan.

Karta med markering av platsen för den tänkta mobilmasten.

Gnesta kommun har fått återförvisat ärende BYGG2021.147 från Länsstyrelsen att ompröva bygglovsansökan.

Ansökan gäller en mobilmast med en höjd på 72 meter med tre staggator på 48 meter var. Placeringen är cirka 300 meter väster om Hedbyvägen och cirka 300 meter sydost från Laxneskolan. Se mer under relaterad information.

Masten och tillhörande teknikbodar avses byggas i närheten av Laxne tätort för att förbättra det allmänna mobilnätet i området.

Den planerade byggationen ligger utanför detaljplanerat område och platsen omfattas inte av några utpekade regionala intressen eller riksintressen.

Ritning av den tänkta mobilmasten i Laxne.

Lämna synpunkter senast 28 mars

Vill du lämna synpunkter och yttrande om bygglovet ska du skicka det till samhällsbyggnadsförvaltningen senast tisdag den 28 mars 2023.

E-post: byggomiljo@gnesta.se

I ärende gällande mobilmasten i Laxne anger du BYGG.2021.147 i ämnesraden.

För postadress, information eller ta del av fler handlingar, se kontakt.