Bygglovsbefriade åtgärder

En del åtgärder kräver varken anmälan eller bygglov. Det kan vara till exempel en friggebod, ett skärmtak eller solceller. Här hittar du vilka åtgärder du kan göra utan bygglov.

Gäller en- och tvåbostadshus


Solceller

Du behöver inte bygglov för solceller på tak på en- och tvåbostadshus om solcellerna inte ändrar byggnadens utseende avsevärt. Det betyder till exempel att solcellerna placeras tätt mot taket i takfallets lutning. Du måste alltid ha bygglov för solceller som placeras på byggnader och fastigheter som ingår i kulturhistoriskt värdefulla miljöer, eller om det står i detaljplanen. Kontakta gärna kommunen innan du sätter upp solceller på tak för bedömning om åtgärden kräver lov.

Pool

Du behöver inte bygglov för att anlägga en pool. Men du behöver marklov om du ska anpassa den omkringliggande marknivån vid poolen och din fastighet ligger inom ett område med detaljplan.
För att förhindra olycksfall måste du anordna skydd runt poolen i form av staket, stängsel, skyddsöverdrag eller motsvarande.
Du behöver bygglov om poolen ska ha

  • en upphöjd altan vid sidan
  • plank eller mur bredvid
  • tak över hela eller en del.

Uteplats

Du behöver inte bygglov för att anordna en uteplats i anslutning till bostadshuset med mur eller plank som är högst 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Skärmtak

Du behöver inte bygglov för att bygga skärmtak över uteplatsen, altanen, balkongen eller entrén till huvudbyggnaden om taken sammanlagt inte blir större än 15 m². Skärmtaket får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Friggebod

Du behöver inte bygglov för att uppföra en eller två friggebodar i bostadshusets omedelbara närhet. Den sammanlagda byggnadsarean får vara högst 15 m² och den största höjden från mark till taknock 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken om friggeboden placeras inom strandskyddsområde.

Liten tillbyggnad

utföra en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmre gränsen än 4,5 meter. Åtgärden måste dock följa gällande detaljplan. I vissa fall kan det krävas anmälan.
Om angränsande grannar går med på åtgärden får den utföras närmare gräns mot annan tomt än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.
Det är inte möjligt att placera tillbyggnaden närmare allmän platsmark, såsom gata, park, natur, än 4,5 meter.

Gäller andra byggnader än en-och tvåbostadshus

Fasad

Du behöver inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

Skylt

Du behöver inte bygglov för att uppföra en skylt om högst 1,0 kvadratmeter.

Bygglovsbefrielsen gäller endast om byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.