Hantverkare går mot hus med ritningar i handen

Bygg-, mark- och rivningslov

Boendemiljön är viktig för oss alla. När någon vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls.

Kraven gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar m.m. Huset måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Även vid rivning av byggnad måste vissa regler uppfyllas.

I detaljplaner regleras byggrätten för respektive fastighet. Byggrätt innefattar bland annat byggnadsarea, byggnadshöjd, byggnadens placering och bruttoarea.

Ibland kan du även behöva söka andra tillstånd, som t.ex. strandskyddsdispens.

Här kan du läsa om hur man gör en ansökan eller anmälan till byggnadsnämnden, och i vilka fall en ansökan eller anmälan behövs.

Du hittar även information om bland annat handläggningstider, kostnader och hur ärendeprocessen ser ut.