Ändring använding

Med ändring avses åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende och kulturhistoriska värde. Med ombyggnad avses åtgärder som påtagligt förnyar hela byggnaden eller en betydande och avgränsningsbar del av byggnaden.

Ändring

Om du ska ändra användningssättet av en hel byggnad eller del av byggnad så krävs det bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas. Exempel på ändrad användning kan vara att anpassa ett rum i bostaden för massageverksamhet.

I kommersiella lokaler så kan ändrad användning vara att ta i anspråk en industrilokal för handelsverksamhet. Tänk på att bygglov för ändrad användning krävs oavsett om du behöver utföra några byggnadsarbeten i lokalen eller inte.

Vill du dela in en befintlig bostadsbyggnad i fler lägenheter eller anpassa en befintlig industrilokal för fler separata verksamheter krävs bygglov och startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Enbostadshus är undantagna från bygglovsplikten när det gäller rätten att inreda ytterligare en bostad. Det är istället anmälningspliktigt.

Ombyggnad

För en del åtgärder som inte kräver bygglov krävs istället att en skriftlig anmälan lämnas in i god tid innan planerad byggstart. Arbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Anmälningsplikt gäller bland annat för:

  • ändring av eller ingrepp i byggnadens bärande delar
  • avsevärd ändring av planlösning
  • annan ändring som påverkar byggnadens brandskydd
  • en installation eller väsentlig ändring av ventilationssystemet
  • en installation eller väsentlig ändring av fettavskiljare eller oljeavskiljare
  • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
  • underhåll av bevarandevärt byggnadsverk
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
  • ändring av en befintlig komplementbyggnad till ett komplementbostadshus
  • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Hur du går tillväga för att söka bygglov kan du läsa om under Bygglovsprocessen, se relaterad information. För vilka handlingar du behöver kan du läsa under respektive ärendetyp under rubriken i listnivån "Exempelhandlingar".