Bygga nytt

Här hittar du kortfattad information om vad du behöver tänka på om du tänker bygga nytt.

Du behöver ta reda på vilken byggrätt du har – och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan för din fastighet. Ligger din fastighet utanför område med detaljplan är det översiktsplanen som är vägledande. Utöver detta gäller alltid plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och plan- och byggförordningen (PBF). Ibland behöver du även ta hänsyn till strandskydds- och kulturmiljöområde. Ligger din fastighet inom område med strandskydd så ska du också ansöka om strandskyddsdispens. Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du kontakta bygglovsenheten eller läsa detaljplanen.

Hur du går tillväga och vilka handlingar du behöver för att söka bygglov kan du läsa om under Bygglovsprocessen, se relaterad info