Bygga nytt

Här hittar du kortfattad information om vad du behöver tänka på om du tänker bygga nytt.

Inom detaljplan

Du behöver ta reda på vilken byggrätt du har – och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan för din fastighet.

Byggrätt menas med hur mycket du får byggas och det kan regleras på olika sätt, ibland står det exakt antal kvadratmeter och ibland kan det vara en viss procent av din fastighetsyta. Detaljplanen kan även ange vilken taktyp som gäller, vilken lutning det får ha, hur högt du får bygga, hur nära fastighetsgränsen samt färg och materialval för både tak och fasader.

Detaljplaner finns att få via e-post, glöm inte att du måste ange vilken fastighetsbeteckning det gäller.

Utom detaljplan (på landet)

Ligger din fastighet utanför område med detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse är det översiktsplanen som är vägledande.

Ibland behöver du även ta hänsyn till strandskydds- och kulturmiljöområde. Ligger din fastighet inom område med strandskydd så ska du också ansöka om strandskyddsdispens.

Innan man söker om bygglov ute på landet kan man söka om ett förhandsbesked om den tänkta platsen är obebyggd. Det menas med att innan du upprättar ordentliga bygglovshandlingar för din dröm så kan man söka om ett besked där man först undersöker om den platsen du vill bygga på är lämplig för bostad överhuvudtaget.

Utöver detta gäller alltid plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och plan- och byggförordningen (PBF).

Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du kontakta bygglovsavdelningen.

Hur du går tillväga för att söka bygglov kan du läsa om under Bygglovsprocessen, se relaterad information. För vilka handlingar du behöver kan du läsa under respektive ärendetyp under rubriken i listnivån "Exempelhandlingar".