Bygga till

Här hittar du kortfattad information om vad du behöver tänka på om du tänker bygga ut en befintlig byggnad.

Inom detaljplan

Du behöver ta reda på vilken byggrätt du har – och om dina byggplaner stämmer överens med kommunens detaljplan för din fastighet.

Byggrätt menas med hur mycket du får bygga och det kan regleras på olika sätt, ibland står det exakt antal kvadratmeter och ibland kan det vara en viss procent av din fastighetsyta. Detaljplanen kan även ange vilken taktyp som gäller, vilken lutning det får ha, hur högt du får bygga, hur nära fastighetsgränsen samt färg och materialval för både tak och fasader.

Du kan få tag på detaljplanen för din fastighet genom att maila oss se mailadress under kontakt.


Utom detaljplan (på landet)

Ligger din fastighet utanför område med detaljplan är det översiktsplanen som är vägledande.

Ibland behöver du även ta hänsyn till strandskydds- och kulturmiljöområde. Ligger din fastighet inom område med strandskydd så ska du också ansöka om strandskyddsdispens.


Utöver detta gäller alltid plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och plan- och byggförordningen (PBF).

Vill du veta mer om vad som gäller för din fastighet kan du kontakta bygglovsavdelningen.

Hur du går tillväga för att söka bygglov kan du läsa om under Bygglovsprocessen, se relaterad information. För vilka handlingar du behöver kan du läsa under respektive ärendetyp under rubriken i listnivån "Exempelhandlingar".