Marklov

Här hittar du kortfattad information om vad du behöver tänka på om du tänker ändra marknivåer.

Inom detaljplan

Du behöver marklov för markarbeten som ändrar marknivån med en halv meter eller mer på din fastighet, om den ligger inom ett område med detaljplan. Det gäller oavsett om du höjer eller sänker nivån, eller om du vill gräva en grop för att bygga något. I vissa detaljplaner finns det också bestämmelser om att marklov behövs för mindre markförändringar. Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller för din fastighet

Om du ska bygga något behövs inget separat marklov, utan det ärendet hanteras då i bygglovet.

Ibland kan det krävas marklov för trädfällning. Det står i så fall i den detaljplan som gäller för ditt område.

Utom detaljplan (ute på landet)

Är väldigt sällan lovplitktigt med markåtgärder utanför detaljplanerade områden. Ska du göra väldigt omfattande åtgärder kontakta oss först för att undvika att något blir tokigt.

Ligger din fastighet inom riksintressen för naturvård, kulturvård, strandskydd eller innehåller fornlämningar gäller andra regler och kan kräva andra tillstånd. Kontakta oss hellre en gång för mycket om du är osäker på hur det ser ut på din fastighet.

Hur du går tillväga för att söka marklov kan du läsa om under Bygglovsprocessen, se relaterad information.