Mur och plank

Det krävs oftast bygglov för mur och plank inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse.

Mur

Du behöver bygglov för att uppföra en mur, med undantag för i vissa fall vid en uteplats. Det kan du läsa om på Boverkets webbplats. Till murar räknas konstruktioner av murad eller staplad sten, lersten, betong, slipers, L-block och liknande.

Stödmur  

Du behöver bygglov för att uppföra en stödmur. Stödmurar är murar som håller emot mark på en eller flera sidor. Vill du göra markförändringar med mer än en halv meter uppåt eller neråt behöver du söka marklov. I vissa detaljplaner finns det också bestämmelser om att marklov behövs för mindre markförändringar. Kontakta oss för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.

Plank

Du behöver bygglov för att uppföra plank, med undantag för plank av en viss storlek vid en viss typ av uteplats. Det kan du läsa om på Boverkets webbplats och under bygglovsbefriade åtgärder.

Pergola  

Du behöver inte bygglov för att uppföra en pergola. En pergola är en gles ribbkonstruktion över pelargång, bland annat avsedd som stöd för klätterväxter. Pergolan får inte täckas över med presenning, plast eller annat.

Staket

Staketet är upp till 1,1 meter bygglovsfritt och får placeras intill tomtgräns.

Spaljé

Du behöver inte bygglov för att uppföra en spaljé. För att det ska räknas som en spaljé och inte ett plank så måste genomsikligheten vara minst 50%, det vill säga lika mycket luft mellan bräderna som de är breda.
Om konsturktionen med längd och höjd av spaljén gör ett dominerande intryck i miljön så kan det ändå anses som en bygglovspliktig åtgärd.

Håll sikten fri

Det är viktigt att du som fastighetsägare ser till att sikten är fri för fotgängare, cyklister och bilister.