Skyltar-, belysning- och ljusanordning

Här hittar du läsa om vilka riktlinjer vi har för att sätta upp skyltar. En del skyltar kräver bygglov och tillåten utformning på skylten kan också variera i olika områden.

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast bygglov för att

  • uppföra en ny skylt
  • flytta eller ändra utformningen av en befintlig skylt
  • ändra i texten på en skylt
  • ändra bilder eller färger på en skylt.

Du behöver inte bygglov om skyltens area är högst 1,0 kvadratmeter eller för en orienteringsskylt som har en area som är högst 2,0 kvadratmeter. Du behöver inte heller bygglov för en skylt till ett tillfälligt evenemang om skylten sitter uppe under högst fyra veckor.

Om skylten med en area på högst 1,0 kvadratmeter eller orienteringsskylten med en area på högst 2,0 kvadratmeter placeras på en fastighet, byggnad eller i anslutning till en byggnad som ingår i ett kulturmiljöområde så behöver du ansöka om bygglov.

Bygglov krävs inte för skyltar inomhus, valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning. En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande, ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen och ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen. Du behöver också fastighetsägarens tillstånd. Observera att du kan behöva tillstånd från trafikverket eller länsstyrelsen om du ska sätta upp en skylt inom ett vägområde. Det gäller även för skyltar utanför område med detaljplan.

Ljusanordning

Du behöver ansöka om bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning inom område med detaljplan om den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen eller om ljusanordningen ska göras på en särskilt värdefull byggnad eller om byggnaden eller området ingår i en historisk, kulturhistoriskt, miljömässig eller från en konstnärlig synpunkt  värdefull miljö.

Ljusanordningar som inte kräver lov får inte strida mot detaljplan.