Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från kommunen som svarar på frågan om en viss åtgärd eller projekt är lämplig på en viss plats utanför detaljplanelagt område.

Ett förhandsbesked förväxlas ofta med att få ett snabbt svar på en fråga. Syftet med förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering och innan du söker bygglov och kostnader läggs ner på ritningar med mera. Du behöver även ha ett förhandsbesked för att göra en avstyckning.

Vad prövas vid ansökan om förhandsbesked?

Vid en ansökan om förhandsbesked gör kommunen en lokaliseringsprövning. Det innebär att vi undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa avloppsfrågan. Kommunens översiktsplan är då vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden.

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde så remitteras ärendet till strandskyddshandläggare. På Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information om vattenskyddsområden. Ett förhandsbesked tar normalt längre tid än ett bygglov.

Faktorer vi bedömer kan vara bland annat:

 • Hur omfattande är åtgärden?
 • Hur påverkas fastigheten?
 • Hur påverkar det dina grannar?
 • Passar åtgärden i det område du bor i?

Föreligger det riksintressen i området? Kan bland annat vara saker som:

 • Strandskydd, oftast 100 m från vattnet men är utökat till 300 meter kring båven. Finns även andra vattendrag som kan ha en skyddsgräns om 30 meter.
 • Naturskydd, alléer, åkerholmar, biotopskydd, växtlighet och djurliv som måste skyddas och bevaras
 • Naturreservat
 • Natura 2000
 • Kulturmiljö (Hammersta, Gnestahöjden, Slottsområden, Herrgårdsområden eller andra skyddsvärda miljöer)
 • Brukningsvärd jordbruksmark
 • Fornlämningar
 • Med mera