bild på sommaräng

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från kommunen som svarar på frågan om en viss åtgärd eller projekt är lämplig på en viss plats utanför detaljplanelagt område.

Ett förhandsbesked förväxlas ofta med att få ett snabbt svar på en fråga. Syftet med förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked innan byggnadsprojektering och innan du söker bygglov och kostnader läggs ner på ritningar med mera. Du behöver även ha ett förhandsbesked för att göra en avstyckning.

Vad prövas vid ansökan om förhandsbesked?

Vid en ansökan om förhandsbesked gör kommunen en lokaliseringsprövning. Det innebär att vi undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse och om det går att lösa avloppsfrågan. Kommunens översiktsplan är då vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden. Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde så remitteras ärendet till strandskyddshandläggare. På Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information om vattenskyddsområden. Ett förhandsbesked tar normalt längre tid än ett bygglov.