Herrgård med gräsmatta framför

Kulturhistoriska byggnader och miljöer

Gnesta är en kommun med många bevarandevärden och flera byggnader som har stor kulturell betydelse.

En välbevarad kulturmiljö, där spåren av många generationers användning av landskap och miljö är synliga, är en tillgång för både kommuninvånare och besökare. När en byggnad är utsedd som kulturhistoriskt värdefull ställs det högre krav på utformning och val av material vid underhåll och om- eller tillbyggnation.

Bygglov och kulturvård

Kulturhistoriska byggnader skyddas av speciella regler i plan- och bygglagen. Lagen ställer högre krav på underhåll och ändringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därför kan det även behövas bygglov för små ändringar.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan också skyddas av bestämmelser i detaljplaner eller i så kallade områdesbestämmelser. Byggnaden kan även ingå i de riksintressen för kulturvården som länsstyrelsen har pekat ut. Samtliga dessa lagskydd och förordningar brukar allmänt kallas för k-märkning.

Även om byggnaden i detaljplanen eller områdelsebestämmelserna har ett uttalat kulturvärde så som q-märkning så kan byggnaden fortfarande vara kulturellt värdefullt och välbevarad och får inte förvanskas.

Kulturmiljöskyddet kan ibland avse hela områden eller bara enskilda byggnader.

K-märkning eller Q-märkning?

K-märkning är ett allmänt samlingsbegrepp för olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Det innebär i de flesta fall att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar.

Skyddet för parker kan innebära att träd och annan vegetation inte får tas bort och att växtligheten ska skötas på ett visst sätt. I stads- och detaljplaner betecknas det som q-märkning och är kulturskydd för ett markområde eller ett byggnadsverk. Q-märkning innebär ofta att man inte får förvanska byggnadens fasader eller att det föreligger rivningsförbud. Vad som gäller för den specifika byggnaden måste studeras i varje enskilt fall.

Vad får jag göra?

Om du vill ändra något på en fastighet eller byggnad som omfattas av skydd för kulturmiljö ska du alltid kontakta bygglovsavdelningen. De bedömer först hurvida åtgärden du säker kräver bygglov och om åtgärden skulle förvanska miljön eller byggnaden.

Vid åtgärder som kräver bygglov kommer bygglovsavdelningen höra Sörmlandsmuseet för att få vägledning från deras byggnadsantikvarier vad för bevarandevärden som finns. De har kunskaper och möjligheter att dyka djupare i förutsättningarna som råder just på den platsen.

Om det du vill göra inte kräver bygglov kan bygglovshandläggarna ändå råda dig till en kontakt med Sörmlandsmuseet så kan museet vägleda dig till de val som är bäst lämpade i ditt fal. Det kan vara råd av färgval, både kulör och typ av färg, materialval, utformning med mera.

För kontakt med sörmlands museeum, se länk längst ner på denna sidan. Se relaterad information.

Gäller detta mig?

De områden idag som har uttalade kulturmiljöskydd är gnestahöjden, flera byggnader i Gnesta tätort, Hammersta fritidhusområde, våra slott- och herrgårdsmiljöer, samt områden kring kyrkor.

Men det finns även mer spridd bebyggelse i både Björnlunda, Stjärnhov, Laxne ocxh ute på landsbygden som kan omfattas av detta skydd. Varje ärende kräver en enskild bedömning, även om grannen inte omfattades av exempelvis q-märkning kanske du gör det.