Karta på placering

Pumpstation i Björnlunda

Gnesta kommun har mottagit en ansökan om bygglov för en mindre pumpstation i Björnlunda längs väg 57. Placeringen är
norra sidan ut mot Kyrksjön i direkt anslutning mot vägen.

Ritning på pumpstation

Befintlig pumpstation i mark ska förses med överbyggnad för att förbättra arbetsmiljön samt underlätta service och underhåll. Pumpstationen har en byggnadsarea om 13 kvadratmeter samt en nockjöjd om 3 meter.

Åtgärden är placerad på mark som är avsedd för park eller plantering. Den är där med en planstridig åtgärd och innebär en avvikelse mot gällande detaljplan.

Som berörd ges du tillfälle att yttra dig om ansökan, enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen. Ett eventuellt yttrande ska vara bygglovsenheten tillhanda senast den 2020-11-15. Om du inte lämnar in något yttrande kan samhällsbyggnadsnämnden ändå besluta i ärendet.

För mer information eller ta del av fler handlingar. Kontakta bygglovsavdelningen. Se kontakt.