Hur stor blir bygglovavgiften?

De flesta bygglovs- eller anmälningsärenden är förenade med en avgift. Här hittar du information om vad som avgör storleken på avgiften.

Avgifter

  • Avgift för bygglov, anmälan och förhandsbesked debiteras enligt fastställd taxa som baseras på Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.
  • Även om ansökan återtas eller om det blir ett negativt besked tas avgift ut för nedlagt arbete.
  • Avgiften i ett enskilt ärende kan bli lägre eller högre beroende på ytan på byggnaden, tiden som handläggningen tar, vilket skick handlingarna är i och om de överensstämmer med plan eller bestämmelser. Därför är det inte möjligt att kortfattat ange en exakt avgift för olika bygglovärenden.

Exempelavgifter:

Nybyggnad av enbostadshus inom detaljplanerat område

 

Nybyggnad av enbostadshus utom detaljplanerat område

 

Tillbyggnad av enbostadhus

 

Fasadändring stor och liten

 


För upplysning om avgifter i det enskilda fallet för bygglov, anmälan och förhandsbesked kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du kan läsa mer i kommunens Plan- och bygglovtaxa, se relaterad info

Sanktionsavgifter för olovligt byggande

Kostnad för att bygga utan bygglov så kallat "svartbygge" ökade markant med den nya plan- och bygglagen. Nya sanktionsavgifter gör det mycket dyrt att glömma bygglov. Mer informations hittar du på Boverkets webbplats. Där finns också en beräkningsguide, se relaterad info.