Varför är det så svårt och krångligt med bygglov?

Ibland kan det kanske kännas som att det är svårt att få ett tydligt svar kring vad du får och inte får göra på din tomt, och vad du måste lämna in för att din bygglovsansökan ska gå igenom.

Självklart önskar vi att alla ska få genomföra sin dröm men våra beslut och bedömningar styrs av lagar, regler och förordningar. Detta för att vi ska finnas till dels för den enskilde, men även din granne och samhället i stort. Därför kan vi inte alltid ge alla ett positivt besked.

När vi får in en fråga som rör en åtgärd på din tomt är det flera faktorer vi måste titta på. Dessa är bland annat:

Vad vill du göra?

Vi tittar på det du vill göra och gör en helhetsbedömning kring flera saker:

 • Hur omfattande är åtgärden?
 • Hur påverkar det ditt hus/fastighet/tomt?
 • Hur påverkar det dina grannar?
 • Passar åtgärden i det område du bor i?
 • Vad finns på ditt hus/fastighet/tomt i dagsläget?
 • Hur svår är åtgärden att göra? Kommer du behöva en kontrollansvarig?
 • Får du göra åtgärden? Finns det några bestämmelser eller andra hinder som gör att vi inte kan ge ett positivt besked till dig?

Finns detaljplan/områdesbestämmelser?

Vad säger bestämmelserna om

 • Får det vara den åtgärd du söker? (Bostad, kontor, verkstad m.m.)
 • Hur ska bostaden vara utformad? (Friliggande, kedjehus m.m.)
 • Byggrätt (hur mycket du får bygga). Hur mycket har byggts på tomten sedan innan? Hur många byggnader får finnas på tomten?
 • Byggnadens höjd?
 • Avstånd till fastighetsgräns?
 • Punktprickad mark? Får som regel inte bebyggas.
 • Andra bestämmelser

Riksintressen?

Kan bland annat vara saker som:

 • Strandskydd, oftast 100 m från vattnet men är utökat till 300 meter kring båven. Finns även andra vattendrag som kan ha en skyddsgräns om 30 meter.
 • Naturskydd
 • Naturreservat
 • Natura 2000
 • Kulturmiljö (Hammersta, Gnestahöjden, Slottsområden, Herrgårdsområden)
 • Jordbruksmark
 • Fornlämningar

Utanför detaljplan?

Bor du utanför detaljplan föreligger som regel mer befrielser men du kan fortfarande beröras av riksintressen, och din fastighet kan ligga inom det vi kallar för sammanhållen bebyggelse.

Vad som bedöms vara sammanhållen bebyggelse bedöms av förvaltningens tjänstemän.

Är det du önskar göra en stor åtgärd i förhållande till det som finns på din fastighet idag eller innebär en stor påverkan och förändring krävs det oftast lov.