Badplats med strand och klippor

Strandnära tomt - Viktigt information

Strandskyddets syfte är att långsiktigt bevara allmänhetens tillgång till vatten och stränder, vilket är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Ett annat syfte är att värna om växt- och djurliv.

Strandskydd gäller vid alla sjöar och vattendrag, oberoende av storlek. Strandskyddet är 100 meter upp på land och ut i vattnet. Vid sjön Båven är strandskyddet utökat till 300 meter i de flesta strandområden.

Inom områden med strandskydd finns ett generellt förbud mot alla typer av byggnader och anläggningar, även friggebodar och Attefallsåtgärder, bryggor och staket om du inte fått en dispens från strandskyddsreglerna det innebär att du bland annat inte får:

  • Uppföra någon ny byggnad.
  • Anlägga soldäck.
  • Ändra byggnaders användningsområden som till exempel inreda en ekonomibyggnad, båthus eller likande.
  • Anlägga en brygga. Gäller även flytbryggor.
  • Väsentligt förändra naturen inom 100 meter från strand genom t.ex. utfyllnad, grävning avverkning av träd mm. Förbudet gäller inte mindre åtgärden inom tomtplats som att gräva en mindre grop eller röja sly.

Våren är snart här och med den kommer planerna på arbeten på strandtomten. Lagstiftningen om strandskyddet är mycket strikt. Kommunen har t.ex. en absolut skyldighet att polisanmäla överträdelser. Om överträdelse har skett kan det bli sanktionsavgift, föreläggande att riva det som uppförts och därefter återställning av platsen.

Det är mycket olyckligt om det av ren okunskap blir tråkigheter av något som är tänkt att vara roligt och positivt. Gnesta kommuns vädjan till er som planerar något projekt i strandnära läge, ta kontakt med kommunen så kan vi resonera om vad ni har för planer. Om de är genomförbara, och i så fall hur vi kan lotsa er rätt för att undvika tråkigt trassel.

För mer information om strandskydd se relaterad information.