Avlopp från garage

Garage för privat bruk, exempelvis villagarage, som nybyggs och som endast har plats för ett fåtal fordon ska som regel inte ha någon golvbrunn. Anledningen är att risken för att olja eller andra miljöfarliga vätskor rinner ut och förorenar mark eller vatten är större än nyttan för till exempel avrinning av snö från bilen. Miljöbalkens försiktighetsprincip ska alltid tillämpas och därför bör man undvika golvbrunn. Vill man ändå ha möjlighet att samla upp smältvatten kan man installera täta golvrännor där smältvattnet får avdunsta eller man manuellt tömmer.

För dig med eget vatten och avlopp

Om man vill installera en golvbrunn i garage utanför kommunalt verksamhetsområde ska brunnen aldrig kopplas till den enskilda avloppsanläggningen. Innan installationen påbörjas ska fastighetsägaren kontakta miljöenheten för att få en bedömning av vilka skyddsåtgärder, som exempelvis rening med oljeavskiljare, som kan vara nödvändiga.

För dig med kommunalt vatten och avlopp

Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas till spillvattennätet eftersom det inte innehåller några behandlingsbara näringsämnen. Olja och andra miljöfarliga vätskor riskerar att störa reningsprocessen i avloppsreningsverket och bidra till ökade utsläpp.

Är golvbrunnen kopplad till dagvattennätet gäller samma krav som för boende med eget vatten och avlopp. Det finns även en risk att dagvatten kan tränga in i källaren/ garaget vid kraftigt regn.