Avloppsinventering

Miljöenheten inventerar alla enskilda avlopp i kommunen. Vi gör det för att se till att ditt avlopp uppfyller de funktionskrav som finns. Här kan du läsa om bakgrunden till varför vi inventerar och hur en inventering går till.

Varför?

Kommunfullmäktige i Gnesta kommun har beslutat om att alla enskilda avlopp i kommunen ska inventeras. Detta är ett led i att följa de nationella miljömål som riksdagen fattat beslut om.

Avloppsanläggningar med dålig reningsförmåga förorenar ytvatten, men kan också vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet och på så sätt förorenar vattnet i dricksvattenbrunnar.

Bristfälliga avlopp kan orsaka övergödning genom att för stora mängder näringsämnen såsom kväve och fosfor rinner ut i vattendrag, sjöar och hav. Dessa näringsämnen bidrar bland annat till algblomning.

För att värna om grundvatten och vattnet i våra sjöar och vattendrag, samt att minska risken för människors hälsa är det viktigt att avloppsanläggningar har bra reningsförmåga. Det finns många avloppsanläggningar i kommunen som behöver åtgärdas av såväl hygieniska som miljömässiga skäl.

Se presentationen med ytterligare information om inventeringen från informationsmötet den 3 mars 2018 genom att följa länken under relaterad info.

När ska mitt avlopp kontrolleras?

De flesta fastigheter i kommunen, förutom några fritidshusområden och området kring den nästan färdigställda Laxnelänken, har inventerats.

Under 2019 kommer Hundby och Stora Hammarbosäter att inventeras. Berörda fastighetsägare har fått informationsutskick.

Resterande fritidshusområden kommer att inventeras till och med år 2021, under förutsättning att de inte ansluter sig till det kommunala VA-nätet. Dessa områden är Hållsta, Hammersta och Norrtuna. Sammanlagt finns ca 400 fastigheter inom dessa fritidshusområden.

Den 10 februari 2014 beslutade kommunfullmäktige om att en avloppsledning från Laxne till Gnesta anläggs som ersättning för befintligt reningsverk i Laxne. Det är i dagsläget inte klart exakt vilka fastigheter som kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. De fastigheter som inte ska anslutas kommer vi att inventera senast år 2021.

Vad ska kontrolleras?

Vi kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Detta gör vi bland annat genom kontroll av slamavskiljarens utformning och/eller funktion, eventuella efterföljande brunnar, eventuella efterföljande reningssteg, luftningsrör samt utsläppspunkten om det finns någon sådan. Slutna tankar behöver ha nivålarm installerade.

Vad händer sedan?

Antingen får du ett kontrollkort på plats eller så skickas det hem till dig. I kontrollkortet framgår det vad vi noterat om anläggningen.

I de fall där reningen av avloppsvattnet bedöms otillräcklig kommer vi att skicka ett beslut om föreläggande att åtgärda bristerna. Åtgärderna ska vara utförda inom ett år från att beslutet skickas ut. Innan du vidtar åtgärder måste du skicka in ansökan till miljöenheten så du kan få tillstånd.

Avgift

För att kunna genomföra ett så pass stort och omfattande projekt behöver vi ta ut en avgift för den tid som läggs ner på varje fastighet. Projektet är alltså inte skattefinansierat utan avgiftsfinansierat.

Avgiften täcker förarbetet, inventeringen på plats samt utskick av kontrollkort. Vi räknar med att det i snitt kommer att ta cirka två timmar per avloppsanläggning som finns placerad på fastigheten.

En fastighet med en avloppsanläggning skulle ge en avgift på 2154 kronor med 2019 års timtaxa på 1077 kr. Avgiften tas ut per avloppsanläggning. Det betyder att om du har flera anläggningar kommer antalet avloppsanläggningar bestämma hur mycket du får i avgift.

Uppfyller inte din anläggning rådande krav tillkommer en avgift på 1077 kronor för handläggning av beslut om föreläggande att åtgärda anläggningen.

Kontrollera ditt avlopp själv med hjälp av checklista

Vill du själv börja undersöka hur ditt avlopp ser ut? Om ditt avlopp eventuellt är godkänt eller underkänt, kan du läsa om och genom att följa instruktionerna på en checklista som Avloppsguiden har tagit fram. Du kan hämta checklistan under relaterad info. Din kontroll enligt checklistan kan ge en första indikation på om avloppet är godkänt eller inte. Vi kommer inte att döma ut ditt avlopp enbart om det saknas tillstånd, eller på grund av ålder, utan det är funktionen som granskas.

Det är miljöenheten som i slutändan bedömer om avloppet lever upp till dagens lagkrav. Om du med hjälp av checklistan kan se att ditt avlopp inte uppfyller kraven, kan du kontakta miljöenheten. Du kan också skicka in en ansökan till oss om att du vill göra om din anläggning. Ansökningsblanketten hittar du under relaterad info.

Om du kontaktar miljöenheten eller skickar in ansökan innan vi inventerar ditt avlopp, slipper du betala avgift för inventering och eventuellt föreläggande.