Avloppsinventering

Miljöenheten inventerar alla enskilda avlopp i kommunen. Vi gör det för att se till att ditt avlopp uppfyller de funktionskrav som finns. Här kan du läsa om bakgrunden till varför vi inventerar och hur en inventering går till.

Varför?

Kommunfullmäktige i Gnesta kommun har beslutat om att alla enskilda avlopp i kommunen ska inventeras. Detta är ett led i att följa de nationella miljömål som riksdagen fattat beslut om.

Avloppsanläggningar med dålig reningsförmåga förorenar ytvatten, men kan också vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet och på så sätt förorenar vattnet i dricksvattenbrunnar.

Bristfälliga avlopp kan orsaka övergödning genom att för stora mängder näringsämnen såsom kväve och fosfor rinner ut i vattendrag, sjöar och hav. Dessa näringsämnen kan bland annat bidra till algblomning.

För att värna om grundvatten och vattnet i våra sjöar och vattendrag, samt att minska risken för människors hälsa är det viktigt att avloppsanläggningar har bra reningsförmåga. Det finns många avloppsanläggningar i kommunen som behöver åtgärdas av såväl hygieniska som miljömässiga skäl.

När ska mitt avlopp kontrolleras?

De flesta fastigheter i kommunen, förutom några fritidshusområden och området kring den nu färdigställda Laxnelänken har inventerats.

Under 2021 kommer fastigheter väster om Laxnelänken och fritidsområdet Ullevi att inventeras. Berörda fastighetsägare har fått informationsutskick.

Resterande fritidshusområden (Hållsta, Hammersta och Norrtuna) och övriga friliggande fastigheter kommer att inventeras till och med år 2024, under förutsättning att de inte ansluter sig till det kommunala VA-nätet.

Vad ska kontrolleras?

Vi kommer att kontrollera vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den fungerar. Detta gör vi bland annat genom kontroll av slamavskiljarens utformning och/eller funktion, eventuella efterföljande brunnar, eventuella efterföljande reningssteg, luftningsrör samt utsläppspunkten om det finns någon sådan. Slutna tankar behöver ha nivålarm installerade.

Vad händer sedan?

Efter kontrollen kommer du att få ett kontrollkort där det framgår vad vi noterat om anläggningen. I de fall där reningen av avloppsvattnet bedöms otillräcklig kommer beslut att tas om förbud att släppa ut avloppsvatten från och med cirka ett år efter tidpunkt för kontrollen. För att kunna fortsätta använda avlopp på fastigheten behöver det då ändras/åtgärdas.

Innan ändringar/åtgärder vidtas ska ansökan skickas in till miljöenheten och skriftligt tillstånd utfärdas. Du kommer givetvis få lämna era synpunkter innan eventuella beslut fattas.

Avgift

För att kunna genomföra ett så pass stort och omfattande projekt behöver vi ta ut en avgift för den tid som läggs ner på varje fastighet. Projektet är alltså inte skattefinansierat utan avgiftsfinansierat.

Avgiften täcker förarbetet, inventeringen på plats samt utskick av kontrollkort. Vi räknar med att det i snitt kommer att ta cirka två timmar per avloppsanläggning som finns placerad på fastigheten.

En fastighet med en avloppsanläggning skulle ge en avgift på 1141 kronor med 2021 års timtaxa på 1141 kr. Avgiften tas ut per avloppsanläggning. Det betyder att om du har flera anläggningar kommer antalet avloppsanläggningar bestämma hur mycket du får i avgift.

Uppfyller inte din anläggning rådande krav tillkommer en avgift på 2282 kronor för handläggning av beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten

Kontrollera ditt avlopp själv med hjälp av checklista

Vill du själv börja undersöka hur ditt avlopp ser ut? Om ditt avlopp eventuellt är godkänt eller underkänt, kan du läsa om och genom att följa instruktionerna på en checklista som Avloppsguiden har tagit fram. Du kan hämta checklistan under relaterad information. Din kontroll enligt checklistan kan ge en första indikation på om avloppet är godkänt eller inte. Vi kommer inte att döma ut ditt avlopp enbart om det saknas tillstånd, eller på grund av ålder, utan det är funktionen som granskas.

Det är miljöenheten som i slutändan bedömer om avloppet lever upp till dagens lagkrav. Om du med hjälp av checklistan kan se att ditt avlopp inte uppfyller kraven, kan du kontakta miljöenheten. Du kan också göra en ansökan till oss om att du vill göra om din anläggning. Du kan ansöka via e-tjänst eller skriva ut blankett under relaterad information. Om du kontaktar miljöenheten eller skickar in ansökan innan vi inventerar ditt avlopp, slipper du betala avgift för inventering och eventuellt beslut om förbud.

Se presentation med ytterligare information om Gnesta kommuns inventering genom att följa länken under relaterad information. För att se en film om hur och varför en inventering av en vanlig avloppsanläggning; trekammarbrunn med efterföljande markbädd går till, se relaterad info.